Protecció de dades i desgravacions fiscals

Política de privadesa

Als efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, PSM Més per Menorca informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per PSM Més per Menorca i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió dels sol·licitants d’afiliació i/o adhesió que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquest Website o per mitjà de missatges de correu electrònic. Les dades introduïdes al Website no quedaran emmagatzemades al mateix.

EL PSM Més per Menorca manté els nivells de seguretat de protecció de dades, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i està establint tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti al PSM Més per Menorca, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

D’altra banda, i tal i com marca l’article 10.10.dels Estatuts: “ El PSM Més per Menorca complirà amb la Llei de Protecció de dades Personals (LOPD) i totes les que estiguin vigents en cada moment. Tots els afiliats i els adherits tindran dret en tot moment a la protecció de les seves dades personals, en la forma prevista en la legislació vigent.

Així mateix, té dret a accedir, corregir i cancel·lar les dades, segons la Llei de Protecció de Dades Personals.

 

Desgravacions fiscals

  • Persones físiques: De l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, tindran dret a deduir de la quota íntegra el 25% del donatiu efectuat.
  • Persones jurídiques: De l’Impost sobre Societats, tindran dret a deduir de la quota íntegra, el 35% del donatiu efectuat que no podrà excedir del 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius dels 10 anys immediats i successius.
  • IMPORTANT: L’aplicació d’aquest règim tributari vindrà condicionada a que la persona física o jurídica hagi identificat amb Nom i DNI/CIF el donatiu i a més disposi del document acreditatiu de la donació que emetrà el PSM Més per Menorca.
  • El PSM Més per Menorca remetrà a l’Administració Tributària la informació sobre les certificacions emeses.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.