El PSM Més per Menorca demanarà que es retorni el que han abonat els Ajuntaments en concepte d’IVMHD (cèntim sanitari)

El PSM Més per Menorca presentarà als municipis de l’illa una moció en la que s’insta a l’equip de govern a calcular el que ha abonat l’Ajuntament en concepte d’impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs (IVMDH) o dit popularment cèntim sanitari, a estudiar la viabilitat de reclamar aquests doblers i en cas de afirmatiu, a sol·licitar la seva devolució.