El PSM Més per Menorca demanarà que es retorni el que han abonat els Ajuntaments en concepte d’IVMHD (cèntim sanitari)

El PSM Més per Menorca presentarà als municipis de l’illa una moció en la que s’insta a l’equip de govern a calcular el que ha abonat l’Ajuntament en concepte d’impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs (IVMDH) o dit popularment cèntim sanitari, a estudiar la viabilitat de reclamar aquests doblers i en cas de afirmatiu, a sol·licitar la seva devolució.

Un parc aquàtic en rústic i qualificar d’interés general una activitat privada quan existeix sòl urbà disponible?

Des del PSM-VERDS no entram a valorar aquest projecte empresarial privat per a una zona turística com la de Sant Lluís, ni entram a valorar les activitats que puguin desenvolupar-s’hi, tot i els dubtes que ens genera l’ús d’aigua que se’n farà de la xarxa municipal, només manifestam el desacord amb el procediment que vol seguir l’ajuntament de Sant Lluís”.

Desitjaríem que les administracions (Ajuntaments des Castell i Sant Lluís, Consell i Parlament) demanin a Autoritat Portuària que compleixi amb el Conveni de Londres i estudiï totes les opcions abans d’abocar els fangs contaminats a la mar

El PSM Més per Menorca ha presentat als ajuntaments des Castell i sant Lluís, al Consell de Menorca i al Parlament de les Illes Balears, les corresponents iniciatives instant a Autoritat Portuària de les Illes Balears i al Govern de l’Estat a complir el Conveni de Londres, signat l’any 2006.