Consideram inadequat que es torni als productes químics, en la fumigació aèria i descartin altres opcions manco agressives en una illa reserva de biosfera

Som conscients de les conseqüències que ha tingut i té la processionària sobre els pins, sobre la massa forestal i, sobretot sobre els pins joves, i les al·lèrgies que pot provocar en les persones i animals domèstics que hi tenguin contacte, com també som conscients de l’impacte que hi ha, per tant, sobre la indústria forestal de Menorca. Però consideram inadequat els productes químics, en la fumigació aèria, i per açò Demanarem sobre el motiu del canvi de criteri i que ens doni garanties de la seva innocuïtat, com els productes biològics, per a les persones i resta d’espècies.

Demanam que el Consell redacti el Reglament de la Llei del sòl amb participació de l’oposició

La capacitat dels menorquins per preservar el territori i mantenir, així, una fesomia de Menorca respectuosa amb els valors naturals, ha estat i és un dels seus valors més reconeguts. Ara, amb les lleis del PP que afecten el territori, aquest model està en perill.