TransparènciaComptesInformes fiscalització Tribunal Comptes

Informe de fiscalització dels estats comptables dels partits polítics dels exercicis 2009, 2010 i 2011

    El 30 d’octubre de 2013 es va aprovar al Ple del Tribunal de Comptes l’Informe de fiscalització dels partits polítics dels exercicis 2009, 2010 i 2011. Aquest Informe es limita als partits polítics que reben subvencions directes de l’Estat per representació a les Corts Generals. Aquesta limitació va ser adoptada en Ple del Tribunal de Comptes de 29 d’octubre de 2012 per poder atendre ràpidament les necessitats d’informació de les Corts Generals i dels ciutadans sobre els comptes dels partits polítics ja que la revisió comptable de totes les formacions i fundacions polítiques havia sobrepassat la capacitat de feina i recursos del Tribunal de Comptes. Així que, en aquest darrer informe http://www.tcu.es/repositorio/66cbc2d0-d847-4d53-9fe1-29755126fe8d/I1001.pdf a diferència dels informes de fiscalització que trobeu enllaçats més avall, no hi apareix el resultat de la fiscalització al PSM Més per Menorca.

    Tot i que encara no s’hagi fet aquesta fiscalització, segueix existint l’obligació de presentació de comptes en els terminis previstos en la llei 8/2007 i el Tribunal es reserva el dret de fer-ne la revisió i emetre informe de manera potestativa. En aquest darrer cas i seguint amb el que marca la llei 8/2007 i els Estatuts del PSM Més per Menorca, es publicarà l’informe a la pàgina web.

    Els Estatuts marquen l’obligació del PSM Més per Menorca de fer públics els seus comptes abans de la seva fiscalització i així s’ha fet a l’apartat  Comptes-PSM Més per Menorca-Els comptes del PMS Més per Menorca (2009, 2010, 2011 i 2012).