Suma’t! Donacions per PSM Més per Menorca

És important poder fer front el DIA A DIA amb la màxima capacitat d’autofinanciació. Les donacions son un dels sistemes recollits en l’actual llei de finançament dels Partits Polítics i aquí us informam de la manera de fer-ho. Qui vulgui i pugui fer una aportació extraordinària pot triar algun d’aquests tres sistemes: Pay Pal, gir bancari o a través d’una transferència. La Donació, per petita que sigui, serà molt benvinguda!.

CAL TENIR BEN CLAR EMPERÒ QUE el límit legal és de 10.000 €, les aportacions han de ser nominals (han d’indicar el nom, cognoms i DNI dels donants) per garantir la màxima transparència financera; tenen el mateix tractament fiscal que les quotes i es poden deduir de l’IRPF, fins a un màxim de 600 €, d’acord amb la legislació vigent.

  • Persones físiques: De l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, tindran dret a deduir de la quota íntegra el 25% del donatiu efectuat.
  • Persones jurídiques: De l’Impost sobre Societats, tindran dret a deduir de la quota íntegra, el 35% del donatiu efectuat que no podrà excedir del 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius dels 10 anys immediats i successius.
  • IMPORTANT: L’aplicació d’aquest règim tributari vindrà condicionada a que la persona física o jurídica hagi identificat amb Nom i DNI/CIF el donatiu i a més disposi del document acreditatiu de la donació que emetrà el PSM Més per Menorca.

El PSM Més per Menorca té cura de les donacions i dels donants, garantir la discreció, alhora que compleix amb la legislació informant només al Tribunal de Comptes, la Sindicatura de Comptes i l’Administració Tributària.