Article opinió – Clàudia Pons – “Realitat amagada”

L’Institut Balear de la Dona junt amb la Universitat de les Illes Balears el passat més d’octubre va  presentar l’Estudi sobre la prostitució, la tracta i l’explotació sexual a les Illes Balears 2020, investigació que ens dóna una diagnosi de la realitat que tenim amagada.

Aquests dies l’he pogut mirar i tot i que em podia imaginar la situació, el resultat de l’estudi m’ha espantat.

Segons un informe de les Nacions Unides publicat l’any 2010, Espanya és el primer país consumidor de prostitució de la Unió Europea. El 39% dels homes espanyols són consumidors de prostitució (i aquest percentatge no ha variat en els anys posteriors). A més, Espanya està entre els deu primers països on hi ha més oferta de turisme sexual i una de les principals destinacions d’oferta de prostitució d’Espanya són els Illes Balears, on es calcula que aquest negoci mou a les nostres illes més de 70 milions d’euros cada any.

Prop de 90.000 homes de Balears paguen cada any pels serveis sexuals d’alguna dona que es troba  en situació de prostitució. Aterrant aquest números, podria dir que 1 de cada 10 homes consumeix prostitució… i amb aquestes xifres no he pogut deixar de pensar quin dels homes que conec entraria dins aquest grup…

Tenim al nostre arxipèlag aproximadament 600 dones que estan en situació de prostitució de forma habitual, però aquesta xifra arriba a les 2.350 dones si hi afegim les que estan en aquesta situació de forma puntual i augmenta molt més durant la temporada turística, perquè l’informe mostra que som una comunitat receptora de turisme sexual, amb centenars de pisos, locals, clubs… on dones, moltes vegades desemparades, exerceixen la prostitució i s’exposen a la violència sense cap tipus de protecció.

Menorca no està exclosa d’aquesta situació.

L’estudi parteix de la idea que la prostitució és una forma de violència de gènere, ja que el 99% de persones que consumeix prostitució són homes i el 90% de persones en situació de prostitució són dones. Així l’existència de la prostitució està travessada per la desigualtat de poder entre homes i dones.

Hi ha diferents models d’abordatge de la prostitució que inclouen des de la regulació fins a la prohibició i la imposició d’una sanció als homes prostituïdors. L’estudi que coment, aborda la prostitució des d’una perspectiva abolicionista, que considera la prostitució una forma de violència de gènere i de desigualtat entre homes i dones i es basa en els drets humans. Per tant, la compra de serveis sexuals es considera un delicte.

La tracta i l’explotació sexual és una realitat social molt distorsionada, amb molts d’estereotips i prejudicis, on conviuen missatges molt contradictoris que d’una banda la normalitzen i per una altra la discriminen, criminalitzen i invisibilitzen.

No puc entendre com un estudi com aquest, passi gairebé desapercebut… Crec que és important que tothom prengui consciència d’aquesta realitat, la qual s’ha d’abordar a través de molts de fronts: prevenció, sensibilització, informació i formació de la població i dels diversos professionals, atenció i protecció de les víctimes, etc.

A les Illes Balears, ja tenim el Pla autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual i l’abordatge de la prostitució (2019-2022) i pot ser un bon punt de partida.