Article Opinió – Oriol Baradad – “Necessitem la gestió de l’aigua”

El passat 22 de març es va celebrar el Dia Mundial de l’Aigua. Actualment, l’aigua és un bé escàs que, si no es gestiona de forma correcta, pot suposar un greu problema, tant a nivell global com en l’àmbit local. Des del meu punt de vista, Menorca avui ja té greus problemes relacionats amb l’aigua, alguns dels quals descriuré a continuació.

L’esgotament de les reserves d’aigua dolça és un fet. Segons les dades que el Govern balear ha publicat aquest mes de març, les reserves estimades a Menorca són d’un 66%, valor molt semblant al d’anys anteriors en aquesta època de l’any, però posa de manifest que en els últims anys els aqüífers de Menorca no es recuperen. Per tal de poder recuperar aquests aqüífers, són necessàries polítiques valentes per part de diferents administracions. A nivell insular, és molt important que hi hagi un control de la quantitat d’aigua que s’extreu, sobretot per als regadius i especialment durant els mesos d’estiu. També a nivell insular, s’ha de potenciar un canvi en el sector turístic i vacacional pel que fa a la jardineria i a l’ús de l’aigua de les piscines. A nivell municipal, s’ha de fer un bon sanejament de les xarxes d’aigua potable per tal d’evitar les pèrdues, que actualment encara són molt grans, i també seria interessant poder aprofitar les aigües pluvials per netejar carrers o regar parcs i jardins.

Les grans quantitats d’extraccions d’aigua, sobretot en els mesos d’estiu, també provoquen que als aqüífers hi hagi intrusió d’aigua marina, la qual cosa ocasiona greus problemes de salinització. La reducció de les extraccions és vital per tal de poder frenar aquesta falca salina. El control sobre els pous legals, la identificació dels pous il·legals i la instal·lació de comptadors a tots els pous ajudaran a tenir un major control sobre les extraccions reals. Tot i que sóc contrari a la dessalació d’aigua (crec que és solucionar un problema per crear-ne un altre), s’ha de poder emprar la dessaladora de Ciutadella com a eina que ha de permetre reduir l’extracció d’aigua de pous per abastament urbà en aquesta zona, i recuperar així l’aqüífer de ponent.

D’altra banda, la contaminació dels aqüífers per nitrats provinents de les activitats humanes (sobretot dels fertilitzants) s’ha de poder abordar de forma directa amb els sectors implicats per tal de poder fer un ús adequat del territori i que impliqui una reducció dels fertilitzants. Les polítiques agrícoles han de ser valentes i han de potenciar encara més l’agricultura i la ramaderia ecològiques, tant a nivell de grans produccions com a nivell particular. És vital, doncs, aconseguir un bon estat dels aqüífers de Maó i de Ciutadella, abordant de forma directa i contundent la greu problemàtica dels nitrats, especialment a la banda de llevant.

A més, la mala planificació i el mal manteniment de les infraestructures d’aigua tampoc no ajuden a millorar l’estat de l’aigua a Menorca. Actualment a l’illa no se n’ha fet una gestió conjunta, la qual cosa ha provocat que s’hagin construït infraestructures sense cap tipus de sentit, com ara la dessaladora de Ciutadella. Així, al marge de planificar bé les noves infraestructures i veure com es poden gestionar les existents, també és molt important fer una gran inversió en les depuradores que actualment existeixen, ja que són totalment desproporcionades i la qualitat de l’aigua que en surt impossibilita aprofitar-la per al reg agrícola o infiltrar-la al sòl per tal de poder recarregar els aqüífers, atès que actualment només es reaprofita el 5% de l’aigua depurada. És necessari planificar noves depuradores per tal de poder diferenciar les aigües residuals i fer que aquestes es puguin aprofitar. Amb les depuradores que avui tenim a Menorca, no té cap sentit que les aigües residuals depurades que provenen dels polígons industrials es vulguin reutilitzar per al reg agrícola.

Per tots aquests motius, és vital que el Govern de les Illes Balears faci la transferència al Consell Insular de Menorca de competències en matèria de recursos hídrics i obres hidràuliques. És vital que aquesta competència estigui ben dotada i que sigui Menorca qui decideixi com gestionar els seus recursos hídrics. Si actualment tenim un consorci que gestiona l’energia i els residus, també ha de poder ser capaç de gestionar l’aigua.