Article Opinió – Oriol Baradad – Plans de què?

Durant el passat mes de juliol tots els centres educatius de les Illes Balears han hagut d’elaborar i aprovar el seu pla de contingència per poder afrontar el curs escolar 2020-2021. Tots aquests plans s’han hagut de redactar seguint el que determinen les orientacions publicades per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que dirigeix el senyor Martí March. Com a docent que som crec que aquests plans de contingència simplement són una cortina de fum per tapar totes les mancances que té el nostre sistema educatiu i que el Covid-19 ha destapat. Aquests plans de contingència que hem elaborat docents com jo, docents que no tenim coneixements sanitaris, docents que hem hagut de seguir unes pautes plenes de mancances, crec que no garanteixen la salut de totes les persones que assistiran als centres educatius.

Actualment la major part dels centres educatius tenen unes ràtios molt elevades amb 30 alumnes a ESO i 35 a Batxillerat). Molts centres ja intenten disminuir aquestes ràtios amb Programes d’Intervenció Educativa, però no són suficients. Amb aquestes ràtios serà impossible poder mantenir la distància mínima entre l’alumnat, ja que ni les aules han crescut ni n’han aparegut de noves. Aquest fet implicarà que tot l’alumnat i tot el professorat hagi de dur la mascareta durant tot el dia, fet que dificultarà, i molt, l’ensenyament i l’aprenentatge. A part d’això, els plans de contingència també eliminen els desdoblaments, és a dir, que aquelles matèries que tenien la possibilitat de partir el grup en dos ara no ho podran fer i hi haurà matèries que perdran la possibilita de fer pràctiques als laboratoris. Segons el meu parer, això empitjorarà directament el tipus d’educació que rebrà l’alumnat.

La setmana passada la presidenta del Govern Balear, la senyora Francina Armengol, anunciava que congelava el sou dels funcionaris per tal de poder contractar més professorat i més personal sanitari. (M’agradarà poder-ho veure.) Aquest fet demostra, una vegada més, que el personal docent que actualment hi ha als centres educatius és insuficient. Si els centres educatius no disposen de suficient personal, no es podran garantir, entre altres, determinats aspectes que detallen els plans de contingència, com per exemple el control de les entrades i de les sortides del centre, el moviment de l’alumnat pels diversos espais, el control de les guàrdies o l’estada de l’alumnat als patis. Fa anys que els docents reclamem més personal, però la resposta que obtenim de la Conselleria sempre és la mateixa, promeses incomplertes i centres amb grans mancances.

Les mancances de mitjans i de personal de neteja que tenen tots els centres també és molt important, la qual cosa no podrà garantir que es puguin seguir totes les pautes higièniques que els plans de contingència determinen. Els centres per tal de minimitzar les neteges i desinfeccions han reduït al màxim la mobilitat de l’alumnat i podrà haver-hi alumnat que faci 3 i 4 hores seguides tancat dins la mateixa aula, fet que acabarà condicionant de forma molt negativa l’aprenentatge. La Conselleria va dir que facilitaria el material necessari a tots els centres, i encara no ho ha fet. Al nostre centre hi ha més de 50 espais que necessiten dispensadors de gel i la Conselleria només n’ha enviat 19, per tant, sense mitjans serà molt difícil poder fer feina amb les condicions òptimes. I ja no rallem de la poca quantitat de lavabos que hi ha als centres per tal que l’alumnat es pugui fer una correcta neteja i desinfecció de les mans.

La planificació de 3 possibles escenaris (presencial, semi-presencial o a distància) també posa de manifest que els centres, el professorat i l’alumnat no tenen prou mitjans informàtics ni suficient formació com per a poder donar resposta a les necessitats educatives reals que es poden plantejar a cada un dels escenaris planificats. Durant el confinament del curs 2019-2020 molt professorat es va formar de forma autodidacta i va emprar programes o eines que disposava, cosa que va provocar que no hi hagués una unificació de mitjans i va afegir problemes a l’ensenyament a distància de l’alumnat. És molt important que es pugui donar mitjans i formació a tot el professorat.

És molt important que el senyor Martí March es prengui seriosament la seva feina i posi fil a l’agulla. Si el Govern de les Illes Balears creu tant en l’educació com ens ha dit per activa i per passiva és molt senzill el que ha de fer: ha de posar personal sanitari als centres educatius per ajudar a tirar endavant en aquesta situació anormal, ha de baixar les ràtios de l’alumnat, ha de posar molt més personal docent, ha d’incrementar els mitjans i el personal de neteja, ha de millorar la dotació de materials informàtics als centres, ha de fer les inversions pendents als centres educatius i ha d’augmentar l’oferta formativa del professorat. I si ja ho volgués acabar de rematar, hauria d’intentar que les properes instruccions publicades no contradiguessin tot el que determinen els plans de contingència elaborats pels centres. Seria una pena que tota la feina que s’ha fet no servís per a res.

Crec que si no es prenen les mesures que acabo d’anomenar el que realment estem fent és enganyar tota la comunitat educativa, ja que tothom creu que els centres educatius de les Illes Balears seran un lloc segur i lliure de Covid-19 i, malauradament, és possibles que no sigui així.