El Ple de Ciutadella aprova una proposta per amortitzar anticipadament tots els préstecs bancaris

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar aquest dijous una proposta per amortitzar de forma anticipada tots els préstecs bancaris que té a dia d’avui el consistori. La proposta va ser presentada per José López, regidor de Serveis Econòmics del PSM-Més per Menorca.

Segons López, la proposta ha tingut en compte que la previsió d’ingressos i de despeses està molt condicionada a l’evolució de la crisi sanitària i la normativa autonòmica i estatal en matèria sanitària, però també econòmica i social. Malgrat això, existeixen obligacions motivades per la formalització en el passat de préstecs bancaris, que es considera que en aquests moments es donen les circumstàncies necessàries per procedir a la seva cancel·lació de forma anticipada i, d’aquesta manera, seguir alleugerint les càrregues que pesen damunt l’Ajuntament.

Concretament, el que es pretén, i així ha estat aprovat, és cancel·lar anticipadament, i en la seva totalitat, els tres préstecs bancaris que continuen vigents: dos préstecs subscrits amb Caixabank i un tercer amb el BBVA. D’aquesta manera, les partides destinades a deute bancari quedarien a 0?€ per l’exercici 2022.

El Ple de Ciutadella aprova una proposta per amortitzar anticipadament tots els préstecs bancaris

Cal recordar que el 2017 ja es va fer una primera amortització anticipada de préstecs per import d’1.722.051,84€, que van servir per liquidar quatre dels vuit préstecs que el Consistori tenia en el seu moment amb diferents entitats bancàries.

Així, atès que es disposa de romanent líquid de tresoreria suficient per finançar l’import total dels suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, es va proposar aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, per un import de 2.255.174,70€, corresponents a suplements en aplicacions de despeses dels tres préstecs bancaris referits.

Aquesta operació, a banda de seguir sanejant els comptes de l’Ajuntament, també permetrà un estalvi econòmic pel pagament d’interessos dels préstecs, alleugerirà els futurs pressuposts municipals permetent destinar aquestes partides a la millora i manteniment de la nostra ciutat, així com millorar la qualitat de vida de les persones. D’aquesta manera l’Ajuntament podrà afrontar amb solvència els nous reptes del present, i també d’un futur cada vegada més incert.

Al respecte, l’alcaldessa Joana Gomila va manifestar que “ens vam comprometre a fer una bona gestió dels recursos i béns públics, que són de tota la ciutadania, amb transparència i eficàcia i així ho hem fet i ho seguirem fent. Amb aquesta amortització anticipada de 2’3M€, l’Ajuntament de Ciutadella deixarà de tenir préstecs bancaris, en 6 anys haurem passat de tenir un deute bancari de 12 M€ el 31 de desembre de 2015 a 0€ a 31 de desembre de 2021”.