El Teatre des Born i el Molí des Comte

Moció que presenta el grup municipal del PSM Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella

Atès que una altra vegada l’oposició i les entitats culturals s’han d’enterar de les actuacions de l’àrea de cultura referent al teatre des Born o al Molí des Comte per la premsa.

Atès que els passat dilluns, 13 d’octubre de 2014 es va celebrar la reunió del Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura, després d’haver-la demanada en reiterades ocasions,en la que van participar diferents entitats culturals del municipi, així com els diferents grups polítics.

Interior del Teatre

Atès que en la reunió es va constatar que l’equip de govern del PP havia acceptat un edifici amb moltes deficiències, a més de no tenir cap pressupost de l’equipament adaptat al teatre, ni cap compromís d’aportació econòmica per escrit d’altres administracions, sense saber l’escenari de gestió ni cap argumentació sòlida i objectiva que una gestió pública serà viable i sostenible, tot i que pel PSM- Més per Menorca no tan sols en hem de referir a la viabilitat econòmica sinó també a la visió social , cultural i educativa que pot representar el Teatre del Born.

Atès que entitats i persones  implicades en l’àmbit de la cultura,van signar un manifest que  lliuraren a l’ajuntament en el que manifestaven la seva preocupació respecte els fets relacionats amb el teatre des Born, la necessitat d’espais públics per poder-se desenvolupar les diferents mostres de producció cultural de la nostra ciutat en àmbits tan diversos com el teatre, la música, la dansa, el folklore, la creació literària, etc i demanaven, entre d’altres peticions, que abans de prendre una decisió  respecte a l’equipament i gestió del teatre des Born l’ajuntament escoltés a les entitats i les persones implicades.

Atès que, durant aquests dos darrers anys, el grup municipal del PSM Més per Menorca no s’ha cansat de insistir en que l’equip de govern es possés a treballar amb tres objectius: seguiment de les obres, equipament i futura gestió i hem fet un seguiment seriós mitjançant preguntes i precs a plens ,comissions de patrimoni, cultura, junta de portaveus, etc. tot i que la resposta de l’equip de govern no ha estat l’adequada per assegurar que el municipi de Ciutadella pugui rebre un teatre en unes bones condicions i que se’n farà una bona gestió.

Atès que ja fa quasi dos anys que el tema del conveni del Molí del Comte està en l’agenda de “prioritats” de l’equip de govern, però que com sempre la informació que en tenim és molt poca i contradictòria depenent de si xerres amb el batlle o amb la regidora de cultura.

Atès que el PSM Més per Menorca ha demanat informació sobre el Molí des Comte:

– S’ha estudiat quin cost tindrà la reparació,manteniment i tenir obert el molí?

– S’ha fet algun estudi de viabilitat?

– Per què l’ajuntament té doblers pel molí i no per obrir Can Saura o es teatre des Born? Per què l’ajuntament destina doblers o en cerca d’altres administracions  per arranjar, mantenir i obrir un edifici de titularitat privada i no ho fa per un de titularitat pública com Can Saura o es Born?

– Quina política es seguiria si hi hagués altres propostes de gestió de patrimoni de particulars que puguin tenir edificis en situacions similars?

– Quina capacitat té actualment l’ajuntament de gestió de nous equipaments culturals que no són de la seva propietat ?

Atès que tot i reconèixer que el Molí des Comte és un edifici singular i un atractiu turístic, pel PSM Més per Menorca s’ha de prioritzar la posada en funcionament del Teatre des Born i de Can Saura, per ser edificis de titularitat pública i que podrien resoldre moltes de les demandes de les entitats relacionades amb el món de la cultura i altres.

És per aquests motius que el Grup municipal del PSM Més per Menorca proposa que el ple de l’ajuntament aprovi:

1. Instar a l’equip de govern a informar i lliurar còpia als grups municipals de l’oposició dels convenis amb el Govern Balear  i el CIMe per a l’equipament del Teatre des Born.

2. Instar a l’equip de govern a informar de l’estat en que es troba el projecte i l’estudi econòmic sobre el cos real de l’equipament del Teatre des Born.

3. Instar a l’equip de govern a convocar el Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura per tractar el tema del teatre des Born respecte al seguiment de les deficiències, equipament i futura gestió.

4. Instar a l’equip de govern a convocar una reunió amb els grups municipals i les entitats cultural o bé al Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura  per tractar sobre el manteniment , equipament i ús dels edificis culturals i en concret a informar i obrir un debat respecte el conveni del Molí des Comte i la seva prioritat respecte a altres equipaments culturals de propietat municipal, prenent les decisions oportunes al respecte.