“Amb la nova llei de finançament, els consells seguiran essent tractats com a administració perifèrica i seguiran depenent de la voluntat del govern de torn”

CIMe

Aquest proper dimarts, el PSM Més per Menorca defensarà la necessitat d’un vertader canvi de model, i no una revisió, del sistema de finançament dels consells insulars. Avui, tal i com ja reconeix el nou Estatut d’Autonomia, els consells insulars són considerats administració autonòmica i vertaders governs de cada illa. La llei 2/2002, de finançament dels consells, va suposar en el seu moment una fita important. Però si no es reinventa i s’actualitza, esdevindrà un obstacle perquè els consells esdevenguin els autèntics motors polítics i de benestar de cada una de les illes.

Entenem el projecte de Llei que ha presentat l’actual Govern del PP neix desfasat ja que no es correspon amb el que preveu l’Estatut del 2007 per als consells insulars.  És com si la nova llei s’hagués fet agafant l’Estatut de 1983 i no del 2007. És com si, enlloc de tenir per objecte regular el sistema de finançament definitiu dels consells insulars, d’acord amb el que preveuen l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, ho fes respecte a l’Estatut de 1983.

És necessari un nou model de finançament que, a més de millorar-lo (cosa que no s’aconsegueix amb aquest projecte, tal i com s’exposa a l’apartat De les xifres del document adjunt), canviï la forma de finançar les hisendes dels consells insulars i els serveis que tant Govern com consells presten a cada illa.

Adjuntmam document  visió PSM Més per Menorca sobre el “Sobre el nou “Projecte de Llei del sistema de finançament definitiu dels consells insulars”

“Sobre el nou “Projecte de Llei del sistema de finançament definitiu dels consells insulars”

Projecte de Llei del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars (2014)