Bauzá governa amb 12 lleis inconstitucionals: “ha creat un caos i un nyap legislatiu”

Les lleis minera i de comerç s’afegeixen a les 12 lleis del Govern denunciades per inconstitucionals per l’Estat

Nel Martí: “L’herència de Bauzá és aquest caos que genera inseguretat jurídica i desconfiança. Bauzá és dur amb el compliment de la llei per part dels ciutadans, i molt -massa- considerat amb les seves lleis nyap”

L’Estat ha publicat avui al BOE dues noves comissions bilaterals Estat-CAIB per a resoldre discrepàncies en les lleis d’ordenació minera i de comerç. Amb aquestes dues comissions ja són 14 les lleis impulsades pel Govern Bauzá (el 20% de tota la seva tasca d’iniciativa legislativa) que són objecte de l’advertiment d’inconstitucionalitat per part de l’Estat, i que obliga a ambdues administracions a iniciar negociacions (amb modificacions d’articles, derogacions i/o reinterpretacions de la llei) per evitar un recurs d’inconstitucionalitat.

Nel

De les 14 lleis denunciades, 8 ja s’han resolt amb un acord, però d’aquests 8 acords encara 6 no han estat executats. És a dir que entre les 6 lleis amb acord sense aplicar i les 6 lleis encara sense acord, tenim 12 lleis ara mateix en fase prèvia de recurs d’inconstitucionalitat.

Mai una comunitat autònoma havia estat governada amb tantes lleis sotmeses a advertiments d’inconstitucionalitat i conflictes competencials no resolts. Des què governa Bauzá 14 lleis han necessitat de les comissions bilaterals de cooperació entre l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les quals s’acorden modificacions, derogacions o interpretacions de l’articulat de les lleis autonòmiques afectades. I 12 lleis “inconstitucionals” exigirán al Govern impulsar modificacions per a adequar-les al marc constitucional i competencial de l’Estat.

Així idò, 10 lleis (que es relacionen en el quadre adjunt) impulsades pel Govern de les Illes Balears, avui vigents, que contenen articles que han de ser derogats o modificats o reinterpretats (a través d’alguna normes de desenvolupament) d’acord amb les resolucions de les comissions bilaterals corresponents. Cal recordar que aquestes comissions tenen per objecte resoldre les qüestions d’inconstitucionalitat detectades per l’Administració de l’Estat que, en cas de no resoldre’s, arribarien al Tribunal Constitucional en forma de recurs interposat per l’Estat central. Així ho explica el Govern de l’Estat, tot i que el Govern de Bauzá, arran de la denúncia sobre els 24 articles inconstitucionals de la Llei de pesca, ho vulgui amagar o disfressar:

“La primera regulación con rango legal de las Comisiones Bilaterales de Cooperación se produce mediante la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. El artículo 5.2 de la misma define aquéllas como órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma. Su creación se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su régimen.

Estas Comisiones recibieron un impulso decisivo con la reforma del artículo 33 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, que les atribuye la finalidad de evitar el planteamiento de conflictos ante el Tribunal Constitucional.”

Els acords de la comissió, assumits per l’Estat i pel Govern de les Illes Balears, posen de manifest el reconeixement per part de l’Executiu autonòmic de què els articles afectats entren en conflicte amb normes de rang superior, i que per tant vulneren el marc constitucional.

La gran pregunta és què farà el Govern amb tot l’articulat afectat pels acords bilaterals? I la resposta, arran de les constants interpel·lacions del PSM Més per Menorca sobre aquest tema és que res, i que ho deixa com herència al govern que vindrà.

Llei de comerç està afectada per 8 articles (que es relacionen)

L’advertiment de l’Estat afecta a articles prou importants de la Llei de Comerç. Nel Martí, pensa que, om ja ha passat amb la resta de lleis afectades, la situació actual implica que el Govern Bauzá no podrà aplicar la llei de comerç en els articles afectats per l’inici de la Comissió Bilateral, i són aquests:

Article 12

Concepte de gran establiment comercial
1. A les Illes Balears tenen la consideració de gran establiment comercial els establiments comercials a l’engròs o al detall, individuals o col·lectius, que tenguin una superfície útil per a l’exposició i la venda superior a 700 m a l’illa de Mallorca, a 400 m a les illes de Menorca 2 2 i d’Eivissa, i a 300 m a l’illa de Formentera.
2. Quan l’objecte de l’establiment sigui l’exposició i la venda de manera exclusiva d’automòbils i vehicles de motor, de maquinària, d’equip industrial, d’embarcacions, d’aeronaus, de mobles de tot tipus, de material de construcció i d’elements propis de cuina i bany, tenen la consideració de gran establiment comercial els establiments a l’engròs o al detall que tenguin una superfície útil per a l’exposició i la venda superior a 2.000 m a l’illa de Mallorca, a 1.500 m a les illes de Menorca i d’Eivissa, i a 400 m a l’illa de Formentera.

Article 13
Autorització autonòmica per a la instal·lació de gran establiment comercial
1. La implantació o l’ampliació de les instal·lacions destinades a establiments del tipus gran establiment comercial requereix expressament l’autorització autonòmica per a la instal·lació amb caràcter previ al títol municipal habilitant.
També es requereix l’autorització autonòmica per a la instal·lació de gran establiment comercial per a l’obertura o l’ampliació dels establiments individuals situats dins els mercats municipals si tenen una superfície útil per a l’exposició i la venda que superi els límits que fixa l’article anterior.
2. Són nuls de ple dret els títols habilitants municipals per a la nova ubicació o ampliació de les activitats destinades a establiments del tipus gran establiment comercial que s’atorguin sense l’autorització autonòmica per a la instal·lació prèvia o en contra de les seves determinacions.

Article 14
Procediment d’autorització autonòmica d’instal·lació de gran establiment comercial
1. En cas de grans establiments comercials individuals, l’empresa que hagi d’explotar l’activitat comercial concreta ha d’obtenir l’autorització autonòmica per a la instal·lació amb caràcter previ al títol municipal habilitant.

6. El termini per notificar la resolució és de quatre mesos i una vegada transcorregut aquest termini l’autorització autonòmica per a la instal·lació de gran establiment comercial s’entén denegada. En tot cas, es pot fer ús una sola vegada de la suspensió del termini màxim legal per notificar la resolució del procediment quan la complexitat de l’assumpte ho justifiqui. La suspensió del termini legal no pot superar els dos mesos.

Article 22
Circumstàncies per a la declaració de zona de gran afluència turística
8. En tot cas, als municipis amb més de 200.000 habitants que hagin registrat més d’un milió de pernoctacions l’any immediatament anterior o que comptin amb ports on operin creuers turístics que hagin rebut l’any anterior immediat més de 400.000 passatgers, s’ha de declarar, si més no, una zona de gran afluència turística, per aplicació dels criteris prevists en els apartats anteriors.

Article 23
Procediment de declaració de zona de gran afluència turística
3. Transcorregut el termini màxim de sis mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud en la conselleria competent en matèria de comerç sense que s’hagi dictat i notificat una resolució expressa, la proposta s’entén denegada.

Disposició transitòria tercera
Venda ambulant o no sedentària
1. Els ajuntaments de les Illes Balears disposen d’un termini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei per regular o adaptar les seves ordenances de venda ambulant a les disposicions contingudes en aquesta llei. Mentrestant, els ajuntaments que no disposin d’ordenança pròpia s’han de regir per les disposicions establertes en aquesta llei.
2. Les autoritzacions concedides abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei conserven la validesa durant el període de vigència corresponent.

Adjuntam els fragments del BOIB en relació a aquest assumpte, així com un quadre amb la relació de lleis del Govern Bauzá denunciades per inconstitucionals pel Govern espanyol i que han estat objecte de debat a la comissió bilateral.

20150115 BOIB Llei de comerç

20150115 BOIB Llei de mines

Quadre resum acords comissions bilaterals