Demanam que el consell continuï amb les polítiques d’impuls a l’artesania

En el plenari del mes d’abril del Consell Insular de Menorca, la consellera del PSM més per Menorca va interpel•lar el conseller d’Economia, Fernando Villalonga, per tal que explicàs la planificació que, des del seu departament, ha fet en matèria d’artesania.

En aquest sentit, des del PSM més per Menorca, recorden que la línea de professionalització i dinamització de l’artesania  necessiten continuïtat per poder-se consolidar, i que,entre d’altres, es va optar per :

1-    PLA ESTRATÈGIC D’ARTESANIA, a curt, mig i llarg termini. Un Pla, fet amb els agents implicats i amb la participació de les dues associacions d’artesans de Menorca (Arteme i Entremans), que és l’instrument que marca el camí cap a la professionalització, dignificació i promoció del sector. Avui, sembla que no hi ha voluntat de tirar-lo endavant.

2-    CENTRE ARTESANAL DE MENORCA. És el nucli de tota l’activitat artesanal i formativa a l’illa i s’ha de consolidar i fer que sigui el referent pels artesans de Menorca quant a informació, formació, assessorament professional, desenvolupament de noves tècniques, promoció,etc. Seria interessant donar un impuls definitiu al Centre Artesanal, amb col•laboració amb el sector, que incloguin la formació, la producció, la informació i possibiliti la venda.

3-    BOTIGA VIRTUAL D’ARTESANIA. Darrer impuls a les noves tecnologies i a la botiga virtual d’artesania que es va posar en marxa. Fa poc que aquesta s’ha posat en funcionament (març 2012) i seria adient que arribi  al 100% del seu funcionament i potencial.

4-    FIRA INTERGIFT. L’assitencia a fires,el promoció la nostra artesania i l’estar en contacte amb la resta d’eartesans s’aconseguia a través de l’assistència a la Fira Intergift sota la marca Artesania de Menorca.  A l’edició de gener de 2012, no s’hi ha anat.

5-    RUTES ARTESANES RERE LES PASSES DE L’ARXIDUC. Es tracta d’un projecte que permet crear un producte diferent. Una iniciativa que pretén oferir una sèrie d’itineraris que ens endinsen en cada un dels pobles menorquins i els seus tallers artesans, i en alguns casos s’introdueixen altres elements relacionats amb l’artesania de l’Illa i el seu patrimoni. Els recorreguts sempre tenen algun lligam amb l’obra de l’arxiduc Lluís Salvador Die Balearen. Sembla que avui no està garantida la seva continuïtat.

6-    ARTESANIA A L’ESCOLA. L’any 2010 vam posar en marxa l’apropament de l’artesania a les escoles. Aquest és un projecte que va tenir molt bona acollida per part dels centres educatius i consistia en una exposició que es duia a l’escola, es repartien unes contes sobre la història dels oficis i es podia complementar amb un taller demostratiu. Ara, no s’assegura la seva continuïtat.

7-    PROMOCIÓ I DIFUSIÓ I MARCA DE GARANTIA ARTESANIA DE MENORCA. És fonamental per al sector dur a terme una política clara i planificada de promoció i difusió els productes. D’altra banda, la Marca de garantia és un tema fonamental lligat a la promoció i difusió, a la manera de fer, a la professionalitat, al control de qualitat, etcètera..

8-    PREMI ARTESANIA DE MENORCA. Fa dues legislatures, es va iniciar la convocatòria del premi d’artesania. Es tracta d’una forma de dignificar el sector, donar-li confiança,augmentar la qualitat del producte i incentivar la feina d’artesans i joves dissenyadors. Tampoc queda clara la seva continuïtat.

En conclusió, des del Consell Insular de Menorca, amb una comunicació constant amb el sector i el treball  conjunt amb les dues associacions artesanes que existeixen a Menorca (Arteme i Entremans),s’havien posat les primeres pedres d’un camí llarg encaminat a fer possible la professionalització dels artesans, la posada en valor de l’artesania de Menorca i la comercialització dels productes artesans.

Des del PSM més per Menorca, consideram que és molt important continuar en aquests camí que, a mig i llarg termini, donarà bons resultats i que, fins avui,  ha servit per dinamitzar el sector productiu artesà, fet que ajuda a crear un model econòmic diversificat, molt necessari a Menorca .
Des del PSM més per Menorca,  sempre hem cregut en un model econòmic diversificat i, per això, pensam que des de les administracions s’ha de fer feina amb l’objectiu de reduir les diferències (PIB i nombre de treballadors) entre el sector turístic i altres sectors productius (indústria, comerç i artesania, agricultura, pesca o construcció).
Així, dins aquest context, és fonamental impulsar l’artesania perquè s’adapti a l’estructura econòmica actual de Menorca, aprofitant, o més ben dit, creant sinergies amb el motor principal de l’illa, el turisme,  i perquè s’obri espai en un segment de mercat de béns de consum més selecte o d’alt valor afegit (artesania que incorpori disseny, innovació, art…) i pugui, així, obtenir tots els reconeixements professionals. D’altra banda, però també hem d’impulsar l’artesania com a salvaguarda d’uns coneixements i unes tradicions. D’un saber fer diferent.
Per tant, ens trobam en una doble vessant de l’artesania, amb uns elements diferenciadors i valors afegits ben diferents i que necessiten de polítiques paral•leles i complementàries.

És per tot això  que presentarem les següents propostes d’acord:

1-    El ple del Consell Insular de Menorca acorda iniciar la recerca d’empreses que puguin donar un valor afegit a l’artesania de Menorca (fusters, bijuters, sabaters, etc), per tal de contribuir a potenciar la marca “Menorca”.
2-    El ple del Consell Insular de Menorca acorda desenvolupar, amb agilitat, la gestió de les Cartes d’Artesans per part de la Conselleria  d’Economia.
3-    El ple del Consell Insular de Menorca acorda treballar per dur a terme una vinculació efectiva de les conselleries de Turisme, Cultura i Economia per tal de crear sinergies que beneficiïn el conjunt.
4-    El ple del Consell Insular de Menorca acorda facilitar la participació dels artesans de Menorca en projectes d’internacionalització, tot aprofitant ajuts de l’euroregió i de Fons europeus.