El cost dels tècnics externs contractats per fer feines tècniques i/o jurídiques del PTI i la NTT arriba als 100.000€ i el PP encara no ha estat capaç de presentar-ne ni un esborrany

HUGUET NO VA INCLOURE L’INFORME DE LA UIB, PLAGIAT EN PART, EN LA RELACIÓ I JUSTIFICA L’”OBLIT” DIENT QUE L’INFORME NO TÉ RES A VEURE AMB LA NORMA TRANSITÒRIA O EL PTI

Dia 18 d’abril, RE 7482, vam demanar una relació dels tècnics externs a qui s’ha contractat per fer feines tècniques i jurídiques de la Norma Territorial Transitòria i del PTI. Dia 17 de maig, RS 7686, se’ns va respondre la petició.

La relació de tècnics externs contractats és la següent

 1. Contracte menor. Arquitecte per fer “informe i seguiment de les àrees de reconversió territorial”.
  2.060€
 2. Contracte menor. Arquitecte per “assistència tècnica de col·laboració en la redacció de la NT”.
  2380€
 3. Advocat “assessorament i assistència tècnico-jurídica per al treballs preparatoris per a la revisió del PTI”.
  15.345€
 4. TRAGSATEC Empresa de transformació agrària SA per “serveis de coordinació i assessorament per a la redacció de la NT prèvia a la modificació del PTI”.
  66.388,21€
 5. EPAM Estudis i Projectes agroambientals de Menorca.

Posteriorment, vam veure que era incompleta en no estar inclòs l’estudi encarregat a la Fundació Universitat i Empresa, encarregat el desembre del 2012 i pagat el 30 d’abril de 2013, amb un cost de 10.000€.

A la vista del fet que se’ns va lliurar una informació incompleta, dia 18 de juliol, RE 13453, vam demanar les explicacions pertinents. La resposta del conseller Huguet, de dia 19 d’agost, RS 12889, diu, literalment: “Li comuniquem que l’encàrrec de l’estudi de la Fundació Universitat i Empresa al que fa referència a la seva exposició, no correspon a cap document dels que conformaran la NTT i el PTI, per la qual cosa la resposta donada dia 17 de maig de 2013 RS 7686 era complerta”.

Cal recordar que la portaveu del PSM Més per Menorca al Consell Insular de Menorca, Maite Salord, va poder comprovar que l’encàrrec de l’estudi socioeconòmic plagiat, en part, el va fer el conseller d’ordenació del territori, Cristóbal Huguet i que mirant l’informe que es troba penjat a la web del CIM, “Evolución social y económica (2000-2011) es veu ben clara la finalitat de l’estudi, amb reiterades referències al PTI.

A més, repassant les declaracions del conseller Huguet i del president Tadeo, no queda dubte sobre la finalitat de l’encàrrec:

 • Huguet (UH): “Es un documento más de refuerzo (referint-se a la modificació del PTI).
 • Huguet (Menorca): “El conseller comentó que ante la necesidad de completar los datos de caràcter socioeconómico de que dispone el OBSAM, el Consell decidió encargar un informe para contextualizar con mayor exactitud el efecto del PTI actual.
  “Recordó que está a disposición del público, como lo estará toda la información recabada para la elaboración del nuevo PTI.”
 • Tadeo (ARA): “És un annex més del Pla Territorial”.

A la vista d’aquestes flagrants contradiccions, des del PSM Més per Menorca ens demanam fins a quin punt podem refiar-nos de les informacions que ens lliura el conseller Huguet. Molt més si tenim en compte, per exemple, que dia 3-7-13 (RE 12487) es va lliurar al mateix conseller un “Estudi de l’evolució de la classificació del sòl a l’illa de Menorca”, estudi que, per les seves característiques, també està relacionat amb na NTT i el PTI i que ja devia estar encarregat dia 17 de maig quan vam demanar la relació dels tècnics externs a qui s’ha contractat per fer feines tècniques i jurídiques de la Norma Territorial Transitòria i del PTI, i del qual tampoc no ens va donar informació.

Com afirma Maite Salord, “una vegada més, hem de lamentar la falta de transparència amb què s’actua des del departament d’Ordenació del Territori. No podem compartir que se’ns negui informació del Consorci de Disciplina Urbanística en Sòl Rústic i, molt manco, perquè se’ns doni informació incompleta sobre els contractes externs de suport a la NTT i/o revisió del PTI.”

Hem de destacar, a més, la irresponsabilitat del PP, que va articular tot un discurs polític entorn de les maldats del PTI com a culpable de la crisi econòmica a Menorca (però a la resta del món que no tenen aquest PTI, qui és el culpable?), per després no fer res. El PP menorquí, cegat per desprestigiar la norma territorial que va permetre salvar Macarella o Es Barranc d’Algendar, hagués estat capaç d’afirmar qualsevol cosa per vincular crisi i PTI. Però, després de fer això, ha estat incapaç de fer res més: ni ha modificat el PTI, ni ha creat aquest invent de la NTT, ni ha creat llocs de feina, ni ha reactivat l’economia, …. res de res. I això que, l’octubre del 2011, el president Tadeo va dir:

“El presidente del Consell de Menorca prevé que el equipo de gobierno insular conseguirá llevar a cabo la modificación puntual del PTI a principios de año (ho afirmava l’octubre del 2011, en un comunicat oficial), a más tardar. “Nuestro objetivo con esta acción es generar puestos de trabajo”, explica.”

A partir d’aquí, l’actuació del PP ha estat un despropòsit total:

 1. Va intenta que el PTI es modificàs des de Mallorca a través d’unes esmenes al Decret llei de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, cosa que els serveis jurídics del GB no van acceptar, la qual cosa va suposar que el conseller Huguet i el president Tadeo fessin el ridícul més clamorós de fer pronunciar els ajuntaments de l’illa sobre la proposta del CIM i plantejar-la a associacions empresarials, etc, per després veure com el PP de Mallorca la rebutjava sense contemplacions.
 2. Proposen la NTT, que apareix per primera vegada en el nostre ordenament territorial amb la llei 7/2012, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. Una norma que, com diu la DA9a, “faculta al Consell Insular de Menorca perquè pugui aprovar una norma territorial transitòria que desplaci la regulació del Pla territorial insular i vinculi el planejament urbanístic de l’illa”. És a dir, no és una modificació puntual, sinó un nou PTI sense les garanties d’un PTI, redactat evitant les garanties pròpies de qualsevol norma territorial, reduint al mínims els terminis d’informació per part d’ajuntaments, Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de participació ciutadana,…. per exemple.
 3. Eliminen, a punt de vèncer, el termini d’un any perquè no la tenien enllestida. Creen una norma transitòria “sine die”. Transitòria vol dir “poc temps”. És una NT de termini indeterminat, i qui sap quant de temps és açò: 5, 10, 20, 30 anys? De moment, ja duim més de dos anys rallant del tema sense cap resultat.

Segons afirma Nel Martí, “la incompetència del PP en la tramitació de la NT és ben representativa de la seva falta absoluta de capacitat de gestió. Si per dur a terme el tema estrella del programa electoral amb què van guanyar les eleccions –modificar el PTI-, han estat més de dos anys, ja podem pensar com gestionen la resta. Han creat unes expectatives que han estat incapaços de complir.”