El PSM Més per Menorca demana no fer cap passa enrere en la construcció de la residència i el centre polivalent per a persones amb discapacitat física de Menorca als terrenys de Santa Rita

El PSM Més per Menorca demana no fer cap passa enrere en la construcció de la residència i el centre polivalent per a persones amb discapacitat física de Menorca als terrenys de Santa Rita

Al ple de dia 21 de juliol de 2022 es va aprovar, per unanimitat, la proposta d’admetre a tràmit la sol·licitud de cedir la parcel·la número 2 dels terrenys de Santa Rita, de 4.785 metres quadrats, per a la construcció del Centre polivalent i residència  per a Persones amb Discapacitat Física, que  es va notificar a la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, així com impulsar la tramitació del «Projecte estudi de detall de la parcel·la P2 del Pla especial Santa Rita

 

La Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca va presentar el projecte d’estudi de detall de la parcel·la número 2 que va ser tramitat per part del serveis tècnics de l’ajuntament, es van fer els informes pertinents i està en procés d’esmena de deficiències. Aquest estudi de detall és necessari per a la redacció del corresponent projecte d’obra i activitat del centre d’atenció per a persones amb discapacitat física .

 

Aquest equipament contempla la creació de 24 places residencials. A més, contempla la concertació de vint places de centre de dia. Actualment la Fundació per a Persones amb Discapacitat només disposa de deu places concertades al Centre Polivalent Carlos Mir, i només dues són de Ciutadella, el que suposa l’ús del transport adaptat per al seu trasllat.


Per altra banda, també es pretén autoritzar la nova instal·lació com a centre de formació per tal de millorar l’atenció a les persones amb discapacitat física a totes les àrees de la seva vida, i sensibilitzar a la població general envers aquesta tipologia de discapacitat i a professionals de l’educació, dels serveis socials i de la sanitat, per garantir el tracte digne i integral que totes les persones es mereixen. Actualment no hi ha cap equipament d’aquestes característiques a l’illa i implica el  trasllat a una residència de Mallorca, l’atenció domiciliària o ocupar una plaça geriàtrica si la persona té més de 55 anys

 

La portaveu del PSM Més per Menorca , M. Jesús Bagur  ha manifestat que ¨la construcció d'aquest centre que vam impulsar a la legislatura passada és una petició reiterada per part de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca ,  aquest nou equipament és necessari davant la manca actual d’ una atenció integral a les persones amb discapacitat física, és necessari que els malalts de parkinson, d’esclerosi múltiple, de lesions medul·lars ,d’ictus,.... puguin rebre totes les atencions en un únic espai, sense necessitat de desplaçar-se i per poder garantir una millor atenció terapèutica i oferir-los una vida més autònoma.”
 

La portaveu del PSM Més per Menorca demana que es segueixi treballant, tal com ens vam comprometre tots els grups municipals del consistori, per unanimitat, al ple de dia 21 de juliol de 2022, en la construcció d’aquesta residència i centre polivalent per fomentar la millora de la qualitat de vida de totes les  persones amb discapacitat física en el seu dia a dia, oferint respostes a les exigències individuals, diferents i subjectives d'aquestes persones, que el 2020 representaven quasi 3.700 persones a Menorca, i que si hi ha noves intencions per part de l’equip de govern del Consell Insular pel que fa a aquesta instal·lació, considerem que aquestes noves propostes s’han de discutir en el sí de la Fundació per a Discapacitats de Menorca, on hi ha representades les entitats i totes les Administracions, i no de manera unilateral per part de la Consellera de Serveis Socials del Consell Insular.

 

Per altra banda, a l’anterior legislatura  es va aprovar un protocol entre el Govern Balear, el Consell insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella amb el qual les tres administracions es comprometien a construir aquest centre. L’Ajuntament de Ciutadella cediria la parcel·la, que ja està en tràmit, mentre  el GOIB i el CIME es comprometia destinar les partides necessàries per a finançar la construcció i dotar-lo de serveis, en el cas del GOIB 3M d’€ en 3 anys.

M. Jesús Bagur insisteix en demanar als  nous governs del CIME i del GOIB que mantenguin aquest compromís i prioritzin la construcció d’aquest nou centre. Per aquest motiu, presentarem al ple de novembre  una moció per demanar aquest compromís . Perquè el que teníem i tenim clar els regidors i regidores del PSM Més per Menorca és que totes les persones amb discapacitat física tenen la necessitat de comptar amb un centre que promocioni la seva  autonomia ,que doni resposta a les seves necessitats individuals i col·lectives per millorar la seva qualitat de vida.

 

Per altra banda, i sobre l’ampliació i reforma del geriàtric municipal, del PSM Més per Menorca es té coneixement que els 150.000€ compromesos pel Govern Balear per a la redacció del projecte bàsic i executiu de l’ampliació i reforma del centre estan pressupostats al pressupost de 2023 del Govern Balear a la partida “17301 de la Direcció General d’Atenció a la Dependència, al Programa 313D Atenció a la dependència subconcepte 76000  (17301 313D 76000)” . Partida que va ser inclosa  gràcies a una esmena de Més per Menorca als pressuposts de 2023 amb aquest propòsit: la redacció del projecte bàsic i executiu de la reforma del geriàtric, assumint el Govern Balear un import equivalent al que assumeix el Consell insular i l’ajuntament.

 

M. Jesús Bagur insisteix en què “ aquests doblers hi son, l’únic que han de fer és transmetre-la a l’ajuntament.  I en cas que el GOIB no tengui voluntat de transferir-lo , instam a l’Ajuntament de Ciutadella a aplicar 150.000€ del romanent de tresoreria per a la redacció d’aquest projecte. I mentrestant, segueixen redactant els plecs tècnics i administratius per a licitar la redacció del projecte d’ampliació i reforma del geriàtric municipal de la plaça de Sant Antoni.