Hem presentat iniciatives perquè el Govern millori la gestió de la targeta sanitària i que no serveixi per excloure ningú

Noticia targeta Sanitària
El grup parlamentari del PSM-Més per Menorca ha presentat vàries iniciatives perquè el Govern incorpori millores en la gestió i l’accessibilitat de la nova targeta sanitària, i alhora perquè aquesta no sigui utilitzada com un instrument per excloure de la sanitat pública, dels serveis de salut i dels hospitals, a les persones immigrants o que no tenen targeta sanitària.

 Targeta sanitària que reconegui el límit que ha de pagar un pensionista

La targeta sanitària individual és el document que permet accedir a les prestacions de l’atenció sanitària que proporciona el Sistema Nacional de Salut. El Govern de les Illes Balears ha anunciat en diverses  ocasions que publicaria un concurs per a la contractació del subministrament de targetes “intel·ligents” sense contacte i amb banda magnètica.

L’article 2 del Reial decret de 183/2004, de 30 de gener, per qual es regula  que la targeta sanitària individual ha de dur un suport informàtic que pot incorporar dades de la persona que té dret a rebre assistència sanitària amb càrrec a l’administració pública.

Per altre banda, el Reial decret llei 16/2012 de 20 d’abril, estableix un nou sistema d’aportació per part dels usuaris en la prestació farmacèutica per mitjà de la recepta mèdica. Establint que l’aportació dels usuaris s’ha de registrar en la base de dades de la targeta sanitària individual.

En concret, aquest Reial decret llei obliga, per primera vegada en democràcia, els pensionistes a pagar mensualment, segons el seu nivell d’ingressos, una quantia màxima per l’adquisició dels medicaments receptats pels metges de la sanitat pública. Si el pensionista supera aquesta quantia màxima mensual  en l’adquisició dels medicaments, l’administració de la Comunitat Autònoma  ha  de reemborsar de forma periòdica la diferència entre l’obligatorietat que marca el Reial decret llei i el desemborsament  efectiu realitzat.

El Govern de les Illes Balears ha informat el mitjans de comunicació que aquest reintegrament s’efectuarà cada tres mesos.

Per tots aquests motius, el PSM-Més per Menorca ha presentat una proposició no de llei en al qual el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, amb l’objectiu que les persones pensionistes no hagin de desemborsar uns doblers que no els correspon pagar per l’adquisició de medicaments, en el termini de  3 mesos,   la targeta sanitària individual incorpori mecanismes de lectura informàtica  que permetin reconèixer quan un pensionista ja ha arribat a la quantia màxima que estableix el Real Decret llei, i en conseqüència deixi de pagar uns doblers que els haurien de ser retornats pel propi Govern a través de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. Aquesta lectura informàtica es podrà fer mitjançant la targeta sanitària individual a totes les farmàcies.

Reduccions en el preu d’emisió de la targeta sanitària

Considerant que el pagament de la taxa de 10 euros per accedir a la sanitat pública és el primer copagament sanitari que ha impostat el Govern del PP, hem manifestat en diverses ocasions la disconformitat en la creació d’aquesta taxa.

L’aprovació de la taxa de 10 euros per emetre la targeta sanitària, que fins el 31 de desembre del 2011 es realitzava de forma gratuïta, suposa una despesa per a tots els ciutadans i ciutadanes que acudeixen al sistema públic de salut.

El pagament únic de 10 euros per a tothom per accedir a la targeta sanitària resulta poc equitatiu donat que hi ha situacions, molt objectives, de desigualtat econòmica i de desigualtats socials entre la ciutadania. ( 25% de taxa d’atur, un augment demandes als serveis socials per cobrir necessitats bàsiques,…).

Es habitual que les administracions públiques estableixin descomptes i facilitats el pagament de taxes, preus públics, impostos a col·lectius en situacions de precarietat, vulnerabilitat, dificultat social o altres circumstàncies específiques que es pugin valorar.

Per tot això, el PSM-Més per Menorca tot i manifestar el seu rebuig al pagament de la taxa, considera que mentre aquesta estigui en vigor no tothom ha de pagar la mateixa quantia, aixi doncs, proposam a través d’una proposició no de llei que el Govern, en el termini màxim de dos mesos, elabori la normativa necessària perquè determinants col·lectius socials es puguin beneficiar d’una reducció en el pagament de la taxa o de l’exempció.

Entre els col·lectius social beneficiats necessariament s’han d’incloure: persones amb situació d’atur; perceptors de pensions contributives i no contributives, perceptors de renda mínima d’inserció , famílies nombroses, menors de 18 anys.

Instruccions en l’aplicació de la targeta sanitària

Vistes les instruccions fetes des de l’IB-Salut, el PSM-Més per Menorca també ha presentat una iniciativa demanant que el dret a tenir targeta sanitària sigui aplicat, sense exclusions, a totes les persones residents a les Illes Balears, evitant exclusions com les del col·lectiu de persones immigrants o en tràmits de legalització.