L’enèsim despropòsit a Can Saura? Què diu l’informe tècnic del Ministeri de Justícia? Què no ens havia dit l’Ajuntament?

Can Saura cultural

Una vegada més hem hagut de recórrer a altres camins per tenir informació sobre actuacions que es fan o es tenen previst fer a Ciutadella. Com que la transparència i la informació a l’oposició brilla per la seva absència en temes importants, com pot ser l’ús de Can Saura com a jutjats i que per al PSM Més per Menorca és imprescindible tenir tota la informació per poder treballar bé i prendre les decisions correctes,ens hem preocupat d’aconseguir per altres vies la informació que l’equip de govern no ens ha donat. Així, a través de Compromís hem tingut accés a l’informe tècnic d’inspecció ocular de l’edifici de Can Saura que l’ajuntament cedeix al del Ministeri de Justícia i que tantes vegades hem demanat a l’Ajuntament de Ciutadella i ens han dit que no tenien. Ara, si  nosaltres hem  tingut accés a l’informe a través d’una pregunta del grup Compromís a l’administració de l’estat, no deu ser tant difícil que l’Ajuntament de Ciutadella, propietari i arrendador del Palau, accedeixi a l’informe, que ha fet l’arrendatari, i que diu que no té,  sigui directament o  través d’alguns dels diputats i senadors que hi ha per Madrid.

Avui, una vegada més, mostram la nostra preocupació per les actuacions que sembla que es desprenen de l’informe del Ministeri respecte a l’ús judicial de Can Saura i que ens sembla que no s’ajusten del tot a les manifestacions fetes pels representants de l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella sobre aquet tema.

Una vegada més, i ja en són unes quantes, ens sentim enganats per la manera de fer de l’Ajuntament. El març del 2013 en roda de premsa, l’equip de govern ens demanava que no pressionàssim sobre el tema i que els deixàssim treballar, a canvi, es comprometien, a informar-nos i tenir-nos en compte a l’hora de decidir l’estratègia i l’ús de Can Saura . Avui, hem tornat a comprovar, que no ha estat així, ni fer-s’hi a prop. Durant tot aquest temps, ens hem anat interessant contínuament sobre el tema, amb preguntes , precs, reunions, mocions i les respostes són vagues i fins i tot alguna vegada dubtam de si són del tot certes.

Així, el passat mes d’octubre, juntament amb el grup municipal del PSOE de Ciutadella, vam haver de demanar un ple extraordinari per aconseguir que el Batlle, en nom de l’equip de govern, ens donés alguna informació de com anàvem les negociacions amb el Ministeri de Justícia. En aquets Ple, entre d’altres coses, se’ns va dir que (I) el període de lloguer era de 2 anys prorrogable 2 anys més, (II) que aquest temps serviria per decidir quin és l’ús final de Can saura i com es finança.

Can Saura-Miret- petició informació al ministeri

Però resulta que el que ha contestat el govern de l’estat a una pregunta feta per Compromís, a petició del PSM Més per Menorca, és que “el plazo del arrendamiento previsto en el edificio de Can Saura Miret de Ciutadella de Menorca es de cuatro años desde la fecha de formalización, estando contemplado en el contrato la prórroga por tàcita reconducción (…)”.

Per tant, el lloguer ja és per quatre anys des de la data de formalització per part de l’Ajuntament, i en tot cas és el Ministeri que pot renunciar als dos segons, estant també contemplada la pròrroga per tàcita reconducció. És a dir, poden ser 2 si el Ministeri ho demana. (La proposta de conveni de l’ajuntament diu: “ el plazo de duración de este arrendamiento será de cuatro años des de la fecha de formalización, de los cuales serán obligatorios para ambas partes los dos primeros, siendo los siguientes obligatorios sólo para el arrendador, pudiendo resolver el contrato el arrendatario mediante un preaviso de un mes al arrendador”).

Però no només ens ha sorprès aquesta informació. Ara que tenim coneixement de l’informe del Ministeri i d’altres preguntes formulades, se’ns han creat molts altres dubtes, com per exemple:

a) Es preveu que la signatura del contracte sigui durant aquests propers mesos, dins el primer semestre de 2015? Demanam a l’equip de govern que ens informi en quina situació està el contracte d’arrendament de Can Saura, la data en què es va enviar l’acord de ple de la modificació del contracte de lloguer i quina resposta en tenen del ministeri i si ho han acceptat o no.

b) Podem confirmar que l’opció que l’edifici de Can Saura Miret sigui per ús judicial ha estat l’única opció que des de fa molt temps ha contemplat l’equip de govern, com podem veure en la documentació annexa a l’informe del ministeri (data març de 2015), en la qual es pot desprendre que l’equip de govern mostra total disposició a iniciar el procés de cessió, independentment del que pensi l’oposició i les entitats, mentre l’equip de govern intenta justificar la seva decisió de destinar Can Saura a ús de jutjats a una falta de viabilitat econòmica per l’ús cultural del mateix. Ja havien fet aquest estudi? Ja s’havia demanat parer a l’oposició?

c) En l’informe només es fa menció de l’edifici de Can Saura, però en cap cas de l’accessibilitat a Can Saura i la manca d’aparcaments a la zona.

Té coneixement el Ministeri que els casc antic és d’ús per a vianants amb horaris restringits i que no s’hi pot aparcar ? A l’informe del Ministeri deixa clar que hi ha d’haver calabossos, zona de policia i de detinguts, i suposam que aquests es desplaçaran en vehicle i no a peu.

Per açò,tornam a demanar un informe de mobilitat al respecte el qual s’hauria de remetre al Ministeri perquè en tinguessin coneixement.

Per altra banda, ens demanam com afectarà aquest ús a la idiosincràsia del cas antic de Ciutadella? I en la redacció, en marxa, del proper pla especial i PGOU?. Per una banda, sembla que volem un casc antic històric, turístic, de passeig, residencial, sense cotxes (nou PGOU) i per l’altra, sembla que hi volen posar uns serveis que generaran trànsit i una altra imatge del casc antic de Ciutadella.

Creim que hauríem de demanar, també, un informe a la delegació del govern de Menorca sobre quines són les característiques que ha de tenir l’entorn de l’edifici per a un bon ús de les funcions que s’hi duran a terme.

d) Segons costa el conveni, l’adequació de Can Saura per a ús de jutjats requerirà una sèrie d’actuacions que realitzarà el ministeri i que costaran uns 200.000€ + IVA + honoraris de tècnics (contracte menor de serveis) + pagament d’escomeses a xarxes + equipament + etc. Ara bé segons consta al contracte de lloguer “ el local se entregarà en las condiciones adecuadas para uso inmediato de oficina pública” i “ el arrendatario podrà devolver el local con las divisiones o mamparas añadidas, en su caso (tipo pladur o similares), que no impliquen la necessidad de realizar obras por parte del arrendador para devolver las dependèncieas del edificio a su estado original.

Si posar-lo per a ús de jutjats costa més de 200.000€, sabem que costarà retornar-lo a l’estat inicial? (per què això si que ho haurà de pagar l’ajuntament i hauríem de saber que pot costar).

e) L’informe tècnic del Ministeri es va fer en base a una inspecció ocular, i vist el precedent que tenim a Ciutadella d’un edifici públic, costós i de les inspeccions oculars que s’hi van anar fent, tenim els nostres dubtes que això sigui suficient per decidir que l’edifici de Can Saura és idoni per a seu del jutjats. Seria necessari que els tècnics de l’ajuntament hi fessin també una inspecció prèvia i no a posteriori com es va fer al Teatre des Born?

I així, podríem seguir demanant dubtes al respecte de Can Saura, de l’informe i de com es vol dur a terme el lloguer d’aquest edifici. I es per açò, que al proper plenari presentarem un moció per tal que l’equip de govern ens pugui aclarir els dubtes que ens sorgeixen després de llegir l’informe del Ministeri i la proposta de Conveni de cessió.

Per altra banda, també voldríem saber si l’Ajuntament té la conformitat per escrit del GB respecte a la ubicació dels jutjats a Can Saura, que vam demanar amb una moció el passat mes d’octubre.

Finalment i tenint en compte que a finals de març ja es convoquen les eleccions i que acaba aquesta legislatura i vist el retard que du i que no hi ha un acord unànime en aquest tema, creim que s’hauria de deixar el tema sobre la taula i esperar que el nou consistori decideixi quin ús ha de tenir Can Saura.