Plenari del mes de juliol a Ciutadella

Modificació, a proposta del PP, del Pla General Ordenació Urbana per ubicar la nova estació d’autobusos

Des de fa anys, el PSM més per Menorca esta d’acord amb l’ubicació de l’estació d’autobusos a la zona del “Canal Salat”, tot i això creiem que el qui sembla que no ho te tant clar, es el Partit Popular, ja que si repassam l’hemeroteca ja no dic del darrers anys, si no la del darrers mesos pdem observar els diversos canvis.

Actual estació provisional

L’estació provisional muntada a la via perimetral, just davant de la zona on ara es vol modificar el seu planejament, en un mes a passat d’estació provisional a aturada, i d’aturada a dos carrils buits, ni cotxes, ni busos, ni passatgers. Per açò, es que no sabem quina postura te realment l’equip de govern amb el tema de l’estació d’autobusos.

El que no veim tant be es que es sacrifiqui una zona verda dins del poble per un altra a les afores, a l’altre costat de la ronda nord. Tot i això i pel bé de Ciutadella volem que l’estació d’autobusos sigui una realitat, no ens oposarem al canvi de planejament plantejat.

Per tots aquests motius el vot del PSM Més per Menorca va ser d’abstenció.

 

Moció del PSOE en relació al projecte adequat d’estació d’autobusos a Ciutadella 

Al Ple del passat 12 de setembre de 2013 el PSM va presentar una moció, que s’aprovà per unanimitat, en la qual s’instava a l’equip de govern a fer una reunió amb els diferents grups municipals de l’Ajuntament de Ciutadella en la qual se’ns facilités tota la informació relativa a la infraestructura que es volia dur a terme i de quins recursos disposarien realment; els diferents informes que es manegen (de l’Ajuntament, del CIMe, del Govern Balear) relatius a la ubicació; informes de mobilitat; proposta concreta, si hi és, que l’equip de Govern té al respecte; actuacions que s’haurien de dur a terme (d’infraestructura, d’aturades previstes perquè el bus doni un bon servei, etc) amb l’objectiu que l’estació d’autobusos fos una realitat el més prest possible.

Coses de les que vam demanar, a dia d’avui 10 mesos més tard, no estan resoltes.

En ple del passat del mes de novembre de 2013 el PSM Més per Menorca presentava unes preguntes relacionades amb el tema que van tenir una resposta que no s’ha complert.

També al ple del passat del mes d’abril de 2014 vam presentar un prec i la resposta obtinguda va ser que es rebrien tota la documentació demanada al mes de setembre, informació que encara no hem rebut.

Per tant, seguim creient que és necessaria una visió més global del tema, i que s’han de consensuar les aturades que pensam que és el que es pretenia, entre d’altres temes, amb les reunions amb el CIMe però que al final han servit de poca cosa o de res.

Des del PSM Més per Menorca creiem que el que no podem es tenir els ciutadans despistats i que no saben on agafar el bus i que és necessari que es consensuin les parades amb tots els agents, ciutadans i grups polítics, i per aquest motiu vam donar suport al primer punt de la moció.

 

Moció del PSOE sobre informe endeudament Fundació Ciutadella Cultura

En primer lloc, des del PSM Més per Menorca creim que aquesta gestió s’hagués pogut fer amb un altre procediment, ja sigui mitjançant una petició per escrit, un prec o preguntes al ple ja que consideram que seria més àgil que no a través d’una moció.

Ara bé, també es veritat que ja fa uns quants de mesos que els grups de la oposició estan fent les gestions que des de l’equip de govern no s’estan fent.

Des del PSM Més per Menorcaveim bé tenir informació detallada sobre el que es pot fer des de la fundació per a una bona gestió dels equipaments culturals. En canvi, es plantegen algunes qüestions:
– Creim que aquesta gestió s’hauria de fer un cop convocada la Fundació Ciutadella Cultura.
– Que en diu la reforma de l’administració local?

El que seria important és tenir les diferents possibilitats de gestió damunt la taula, ja que ens evitariem estar xerrant d’aspectes que són posteriors a la , que per a nosaltres, és la prioritat, analitzar quin és el millor format de gestió per al Teatre des Born.

En aquest punt també vam aprofitar per demanar a l’equip de govern i a la regidora en concret, que es convoqui la Fundació Ciutadella Cultura, que des de la mateixa es faicin totes les gestions per establir el millor dels escenaris per a la gestió del teatre des born, que es compti amb la participació del món cultural de ciutadella, i al mateix temps es presenti, d’una vegada, l’estudi exhaustiu sobre els ingressos i despeses que s’en poden derivar.

Per tots aquests motius es va fer un vot favorable.

 

Moció UPCM sobre repartiment de Correus a les urbanitzacions

Per un costat ens sembla greu que es puguin tenir en compte dades errònies amb l’objectiu de deixar de donar un servei al ciutadà. Per un altre costat, creim que l’ajuntament de ciutadella ha de ser capaç a vetllar pels drets i interessos de la comunitat i no permetre que els interessos emprasarials estiguin per damunt.

correus
Des del PSM creim que aquest tipus de fets passen, quan es privatitzen segons quins serveis i el criteri econòmic predomina damunt aqualsevol altre, i l’única solució viable és la retallades en el servei o l’encariment del mateix. Un dret com aquest no pot dependre dels interessos particulars.

Consideram molt bé que l’Ajuntament pugui revisar les dades que figuren en l’escrit de la comissió nacional de mercats i la competència. Al mateix temps, també veim insti a Correus a mantenir el repart domiciliari a totes les zones que s’especifica en la mocio presentada per UPCM. És important que l’Ajuntament treballi per a que un servei com aquest, no deixi de ser un dret dels ciutadans, sigui el nombre que sigu

Des del PSM Més per Menorca vam fer un vot favorable a questa moció.

 

Moció d’UPCM per convocar la Comissió de Festes de Sant Joan

Al ple de dia 14 de juliol de 2011 s’aprovava la creació d’una Comissió Específica sobre les festes de Sant Joan, entre d’altres, amb una esmena del PSM perquè aquesta comissió de treball no tan sols es constituís per redactar l’ordenança municipal reguladora de les festes de Sant Joan, sinó que també fos l’espai per analitzar diferents aspectes de les festes que s’han de revisar i millorar, tot comptant amb la participació dels representants dels diferents àmbits que participen d’una manera o altra a les festes (cavallers, comerciants, ciutadans, Govern Balear, CIME, policia local i nacional, protecció civil, etc.).

Al ple de dia 12 de juliol de 2012 el grup municipal del PSM Més per Menorca vam fer una sèrie de preguntes a l’equip de govern relatives a les anteriors festes de Sant Joan. Entre elles, es va demanar si “Es té previst reunir la Comissió de festes de Sant Joan per a revisar alguns aspectes de l’ordenança així com rebre informació relativa a les passades festes (incidències de l’ordenança, sancions, incidències en seguretat, etc.)” a la qual cosa es va respondre que sí.

El 14 de març de 2013 s’aprovava per ple l’extinció de la Junta municipal de Sant Joan i la derogació del seu reglament de funcionament i des del PSM hi vam donar recolzament, ja que creiem que era un organisme ineficaç i obsolet, i que ja no s’adequava a les noves demandes de la festa.

Al ple d’11 d’abril de 2013 a l’ordre del dia hi constava una proposta relativa a la creació de la “Junta tècnica assessora històrica de Sant Joan” i l’aprovació del seu reglament, proposta que finalment va ser retirada de l’ordre del dia. Llavors des del PSM ja havíem manifestat a la regidora de festes i al batlle que no hi faríem un vot favorable a l’aprovació del nou reglament ja que venia a reproduir el que havia estat la junta municipal anterior, just amb uns petits canvis en la seva composició. En aquell moment des del PSM ja vam entendre que si es volia crear una nova junta o comissió hauria de ser per tractar temes relacionats amb Sant Joan, però de manera més concreta i precisa, establint molt clars els objectius a treballar. Creiem que en el sí d’aquesta junta s’hi haurien de tractar temes concrets d’organització, de prevenció, d’informació, de protocols, de seguretat, de voluntariat… per arribar a consensuar unes mesures que millorin les festes i les adaptin als temps actuals i que, per poder fer açò, s’han d’analitzar quines són les actuacions que es duen a terme per garantir el bon funcionament de les festes i quines són les noves necessitats que s’han de tenir en compte a la festa… Però aquesta comissió o junta encara està pendent d’aprovació.

Des del PSM Més per Menorca hem anat fent aportacions tant a l’ordenança específica com a l’esborrany del reglament de la junta de San Joan, i trobam imprescindible que es treballi amb temps per preparar i incorporar millores a les festes, estudiant les noves necessitats i cercant les solucions necessàries, sempre comptant amb la participació de tots els àmbits implicats i per aquest motiu vam fer un vot favorable a tota la moció.