Proposta d’acord, moció i preguntes al Ple de juliol des Castell

A continuació presentam la proposta d’acord, la moció i les preguntes que el grup PSM Més per Menorca presentarà en el Ple de juliol a l’Ajuntament des Castell.

Proposta de reforma del ROM en relació a la participació ciutadana en les sessions plenàries municipals.

Atès que en els plenaris que es realitzen a Es Castell hi ha un escassa participació ciutadana de forma directa i que algunes entitats i ciutadans i ciutadanes del nostre poble ens han manifestat el seu interès per tal de poder mantenir una participació més directa en l’esdevenir del nostre Ajuntament des del PSM Més per Menorca creiem que es fa necessari articular sistemes de participació més àgils i propers per a tothom.

Ajuntament des Castell

Des del PSM Més per Menorca entenem que en els temps actuals es fa més necessària que mai l’obertura de totes les entitats públiques i polítiques a la ciutadania per tal d’escoltar-la i apropar-la a la vida política i millorar la participació democràtica en tots els àmbits.

L’actual redacció de l’article 174 del ROM des Castell dóna tota la potestat al batlle d’admetre o no les intervencions públiques dels ciutadans i ciutadanes o entitats ciutadanes des Castell en les sessions plenàries del nostre ajuntament; i obliga a qui vulgui participar del ple municipal a fer una sol·licitud per escrit i només preveu la possible participació ciutadana en els temes previstos a l’ordre del dia i no reflecteix la possibilitat que les entitats ciutadanes presentin propostes per al seu debat en sessió plenària.

Per aquests motius des del PSM Més per Menorca proposam a l’Ajuntament des Castell la modificació de l’article 174 del ROM que per tal que quedi de la següent manera:

Aquells ciutadans que vulguin intervenir sobre algun dels punts tractats a l’ordre del dia del Ple, hauran de comunicar-ho al secretari abans de l’inici del mateix.
Una volta finalitzat el debat de cada punt i abans de la votació s’obrirà un torn d’intervencions que haguessin estat sol•licitades, segons el preceptuat a l’apartat anterior.
El Batle podrà limitar el temps d’intervenció dels ciutadans, que no tindran dret a rèplica.

A part d’aquesta modificació també proposam que l’Ajuntament des Castell habiliti, amb l’acord de tots els grups municipals, un sistema que permeti als ciutadans i ciutadanes, així com a les diferents entitats del nostre poble que així ho desitgin, presentar propostes, precs i suggeriments, per a ser debatuts en junta de portaveus i, si escau, ser inclosos per al seu debat i votació pública en l’ordre del dia del proper plenari.

 

Moció sobre ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per a les famílies des Castell.

La greu situació de precarietat laboral i econòmica que pateixen nombroses famílies del nostre municipi, cal recordar que Es Castell és el municipi amb la taxa d’atur més alta de Menorca, fa que moltes famílies no puguin fer front a les altes despeses que suposa per a les famílies amb infants l’inici del curs escolar.

Per contra, i pel que sembla, la situació econòmica de l’Ajuntament, permet la creació d’una partida econòmica adient ja que de la liquidació del pressupost des Castell de l’any 2013 hi ha un superàvit de quasi 1.030.000 euros, i considerant que no serà necessari invertir el pressupost de 148.000 euros per a la rehabilitació del molins degut a les donacions particulars.

Des del PSM Més per Menorca creiem que l’educació és un dels serveis basics que les administracions han de oferir a la ciutadania i considerant que les diferents administracions governades pel partit popular han retallat sistemàticament les inversions en educació i cultura, proposam a l’Ajuntament des Castell que crei una partida pressupostaria destinada a la subvenció, fins al 100 %, dels llibres de text i del material escolar per a les famílies més necessitades del nostre poble de cara a l’inici del proper curs escolar 2014/2015.

 

Preguntes sobre les reformes dels molins des Castell.

Ja que actualment s’esta portant a terme la rehabilitació dels molins des Castell i que des de l’oposició no tenim tota la informació demanarem a l’equip de govern les següents preguntes:

• Quina quantitat de diners públics té previst destinar l’ajuntament a la rehabilitació dels molins?
• Quina quantitat s’ha gastat fins aquest moment?
• Quina és la procedència d’aquests diners?
• Quines empreses han estat contractades per a la rehabilitació dels molins?
• Quins criteris han seguit per a les contractacions d’aquestes empreses?
• Per a quines quantitats han estat contractades cadascuna d’aquestes empreses?
• Quants actes públics ha organitzat aquest ajuntament per a la recaptació de fons destinats a la rehabilitació dels molins?
• Quins han estat aquests actes?
• Quines son les quantitats recaptades en cadascun d’aquests actes?
• Quina quantitat es va recaptar amb les caixes dipositades en els diferents establiments del poble?
• Com ha gestionat l’Ajuntament des Castell els diners recaptats en aquests actes?

 

Documents registrats a l’Ajuntament:

Proposta reforma del ROM Es Castell

Moció llibres de text

Preguntes Molins