Propostes de resolució derivades del Debat de Política General al Consell Insular de Menorca

El passat dilluns dia 7 d’abril de 2014 es va realitzar al Consell Insular de Menorca un plenari extraordinari per debatre les propostes de resolució derivades del Debat de Política General realitzat el dia 31 de març de 2014.

Les propostes de resolució que vam presentar des del grup PSM Més per Menorca són les següents:

1- El ple del Consell Insular de Menorca acorda, davant l’estat d’excepció econòmica i social que vivim, potenciar el Consell Econòmic i Social perquè sigui una mesa permanent, àgil i eficaç per reaccionar amb iniciatives i actuacions dirigides a protegir i impulsar els nostres sectors productius., partint del fet que és imprescindible que el Consell jugui un paper actiu, aglutinador i dinamitzador en uns moments tan difícils.

2- El ple del Consell Insular de Menorca acorda incloure, en el debat sobre la definició del full de ruta turístic, els sindicats, entitats i associacions culturals, ecologistes, artesanes i agrícoles, així com representants dels partits polítics de l’oposició, per tal de dur a terme un autèntic debat social entorn del model turístic que volem per a la nostra illa, si realment volem que vagi més enllà dels quatre anys de mandat actual, i, sobretot, per ajuntar esforços de cara a aconseguir la promoció turística de Menorca des de Menorca.

3- El ple del Consell Insular de Menorca acorda recuperar les reunions, en el si de la Comissió Tècnica Assessora en matèria d’Urbanisme, per debatre l’esborrany de la Norma Transitòria que modifica el Pla Territorial Insular, ja que es tracta d’una reforma que tindrà un fort impacte en l’ordenació del territori de l’illa de Menorca.

La Consellera Maite Salord

4- El ple del Consell Insular de Menorca acorda obrir un debat públic i participat sobre el projecte de millora del traçat de la carretera Me1 en el qual hi tenguin un paper important els diferents ajuntament de l’illa i la societat civil, per tal de poder debatre i ajustar el projecte a les autèntiques necessitats de Menorca.

5- El ple del Consell Insular de Menorca insta l’equip de govern, amb la finalitat d’agilitar la planificació, organització, coordinació i supervisió del procés d’aplicació del Reglament de les llengües catalana i castellana, a crear una comissió de seguiment, tal i com hi havia fins ara, integrada pel president o presidenta, el conseller o consellera amb delegacions en matèria de política lingüística, la cap del Servei d’Assessorament Lingüístic, un representant del Comitè d’Empresa i un conseller de cada partit polític amb representació al Consell Insular de Menorca. Aquesta comissió es reunirà quan la convoqui la presidència, per iniciativa pròpia o a petició d’algun dels seus membres, i tindrà periodicitat anual.

6- El ple del Consell Insular de Menorca acorda modificar la composició de la Comissió Tècnica Assessora de Patrimoni, acordada en el ple de dia 19 de setembre, per tal d’incloure-hi dos vocals més en representació dels partits polítics de l’oposició. Els representants dels partits polítics de l’oposició seran tècnics relacionats amb les matèries d’estudi de la Comissió Tècnica Assessora de Patrimoni Històric (arquitectes, aparelladors, arqueòlegs, llicenciats en història, etc).

7- El Ple del Consell Insular de Menorca insta l’equip de govern a facilitar als partits de l’oposició l’accés als expedients que tramita el Consorci de Disciplina en Sòl Rústic de Menorca, així com a lliurar-los tota la informació necessària per tal que aquests puguin fer un seguiment del funcionament de l’ens.

8- El Ple del Consell Insular de Menorca insta el President del Consell Insular de Menorca a promoure una declaració institucional en defensa de l’escola pública de qualitat i en català.

En el següent document hi ha la intervenció íntegra de la Consellera Maite Salord defensant les propostes del PSM Més per Menorca i valorant les propostes del Grup Popular i del Grup Socialista.

Intervenció debat propostes resolució

La primera intervenció ona la Consellera Maite Salord defensa les propostes presentades pel PSM Més per Menorca és pot visualitzar en el següent vídeo:

I tot el plenari on es debaten totes les propostes de resolució es pot veure aquí.