PSM Més per Menorca demana al Parlament la reprovació al Govern Bauzà i el cessament de la consellera Camps

El PSM Més per Menorca ha presentat al Parlament de les Illes Balears una proposició no de llei de reprovació al Govern per la manca de diàleg i de voluntat per resoldre la greu situació en la qual es troben les escoles i la comunitat educativa, arran de l’aprovació i implementació del decret de Tractament Integral de Llengües. Alhora, la proposició no de llei, demana al Govern que cessi a la consellera Camps i tot el seu equip polític com a primera passa per a recuperar la normalitat a les escoles, imprescindible perquè desenvolupin amb èxit la seva tasca docent.

Per al diputat Nel Martí, proposant de la iniciativa, de seguir amb la dinàmica actual de tensió, malestar i confrontació, Camps haurà convertit el curs 2013-2014 en un “curs fracassat”. Un fracàs només atribuïble al Govern i a la consellera d’Educació, que hauran d’assumir les responsabilitats d’aquest dèficit d’aprenentatge causat per la implementació d’un model educatiu no contrastat, ni estudiat en clau pedagògica, ni planificat amb els agents de la comunitat educativa.

S’acompanya el text justificatiu i les propostes de resolució de la proposta:

Proposició No de Llei de reprovació al Govern i a la Consellera d’Educació

No hi ha cap dubte que el curs escolar 2013-14 a les Illes Balears va començar i s’ha desenvolupat amb un nivell de crispació i de conflictivitat com mai no s’havia vist, amb la convocatòria d’una vaga que les dades descriuen com la més massiva que hi ha hagut a les Illes Balears contra la política d’un govern autonòmic.

Molts han estat els motius (retard en el pagament als centres escolars, eliminació de programes de suport educatiu, retard i eliminació dels ajuts i beques a famílies, increment de ràtios a les aules, congelació salarial i eliminació de determinats complements, aprovació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, etc.), però sense cap dubte la gota que ha fet vessar el tassó de la comunitat educativa ha estat el decret de Tractament Integral de Llengües, juntament amb una política de manca de diàleg, i de menyspreu a l’educació i als docents. Una protesta que el TIL ha desencadenat, però que és, també, un rebuig a una forma no dialogant de governar l’educació, una forma incompatible amb la consecució d’una educació de qualitat, equitativa i adequada al moment actual, que necessita sempre la complicitat del professorat i de tots els agents educatius.

La política educativa del Govern és una política per a vèncer, no per a convèncer. S’ha dissenyat i implementat un nou model educatiu fora del debat i estudi seriós, racional, fet sobre evidències pedagògiques contractades. Els models educatius d’èxit exigeixen pactes socials amplis que perdurin en el temps. L’educació no es millora a cops de decret, perquè la realitat escolar és mes complexa. La política de la confrontació i el conflicte no són la solució. Cal un acord de mínims on tothom es pugui moure, i tenim en l’àmbit de l’ensenyament de llengües un element comú: tots estam d’acord a potenciar l’ensenyament de l’anglès a l’escola. Amb aquest objectiu comú, i aplicant la racionalitat pedagògica, ha de ser possible definir i implementar reformes consensuades i duradores que garanteixin que tots els alumnes acabin l’ensenyament obligatori amb un coneixement suficient d’anglès.

Per tot l’exposat anteriorment, el grup parlamentari MÉS representa les següents propostes de resolució:

  • El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de les Illes Balears per la seva manca de diàleg i consens amb els agents educatius per tal de definir i planificar un nou model educatiu que cerqui la qualitat, i la igualtat d’oportunitats.
  • El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de les Illes Balears per utilitzar els instruments d’orientació i de control de la Conselleria d’Educació, com el servei d’inspecció, com instruments de persecució política per a imposar un nou model lingüístic i d’ensenyament mal dissenyat, mal planificat i mancat de l’imprescindible diàleg entre administració i comunitat educativa.
  • El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de les Illes Balears per haver convertit el curs 2013-2014 en un “curs fracassat”, ple de conflictes i de malestar que han afectat directament el rendiment i l’èxit escolars, així com també el necessari prestigi del professorat i dels equips directius.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a rectificar la seva política educativa i recuperar el diàleg amb els agents educatius per tal de definir un pacte i un model educatius perdurables en el temps.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el President del Govern a cessar la Consellera d’Educació i tot el seu equip polític com a primera passa per a recuperar la confiança de la comunitat educativa, i obrir un procés de diàleg permanent que doni fortalesa i estabilitat al model educatiu de les Illes Balears.