Que és compleixi el Conveni de Londres en el tractament de sediments dragats al port de Maó

Nova iniciativa del PSM Més per Menorca al Parlament perquè es compleixi el Conveni de Londres en el tractament dels sediments dragats al port. Demà dimecres dia 29, a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de les Illes Balears, es debatrà i votarà una nova proposició no de llei del PSM Més per Menorca (que s’adjunta) en la qual s’insta a Autoritat Portuària de les Illes Balears a complir amb el Conveni de Londres per tal què el dragatge del port de Maó es dugui a terme amb totes les garanties ambientals i de salut per a les persones. Alhora també es demana al Govern de les Illes Balears a què s’impliqui per reclamar de l’Estat i d’Autoritat Portuària un dragatge que tengui en compte el tractament i descontaminació a terra dels sediments extrets.

Cal recordar que aquesta és la tercera proposició no de llei que presenta el PSM Més per Menorca per evitar l’abocament dels frangs contaminats a la mar. Les dues propostes anteriors van ser rebutjadas amb el vot del PP. La nova pnl es debatrà després que el Consell de Menorca sí aprovàs, per unanimitat, un acord reclamant a Autoritat Portuària el compliment del Conveni de Londres. Concretament, l’acord del plenari del Consell, de dia 20 de maig, diu:

Primer. El Ple del Consell Insular de Menorca insta l’autoritat competent del Govern de l’Estat a aclarir si el Projecte de dragatge del port de Maó s’adequa al Conveni de Londres que l’any 2006 va subscriure l’Estat espanyol.

Segon. El Ple del Consell Insular de Menorca demana que, en el cas que, d’acord amb l’establert en el punt anterior, es determini que l’actuació d’Autoritat Portuària no compleix les estipulacions del Conveni de Londres, se la requereixi per tal que les compleixi i que el dragatge del port de Maó es faci amb totes les garanties ambientals i de salut per a les persones.

El diputat menorquinista, Nel Martí, demanarà amb aquesta proposta que el Parlament, i en concret el grup parlamentari popular, recolzi l’acord del Consell de Menorca, a través de la iniciativa presentada pel PSM Més per Menorca.