Reforç del pla de mesures econòmiques i socials contra la crisi derivada de la covid a Ciutadella

L’Ajuntament de Ciutadella implementarà un segon pla de mesures socials i econòmiques que tenen com a objectiu fer front als efectes negatius de la crisi derivada de la covid-19 i que han de servir per millorar l’economia i l’atenció social a la ciutadania.

De fet, aquest pla, que s’aprovarà al Ple de l’Ajuntament del març, dona continuïtat al que ja va rebre llum verda per unanimitat el passat 14 de maig. Aquell pla estava concebut com un paquet dinàmic i obert a incorporar noves disposicions, tal com es farà ara amb un seguit de mesures de suport i de reforç de caire social, econòmic i forment del treball i fiscal, i de suport al sector cultural, comercial i turístic a aplicar al llarg d’aquest any 2021. Així, la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat, com a comissió de seguiment d’aquest pla, ha acordat les noves mesures a adoptar per a aquest any, que es divideixen en set blocs: mesures socials; fiscals i pressupostàries; d’estímul econòmic i foment del treball; d’estímul per als establiments comercials i de serveis; per a la dinamització turística; d’estímul al sector cultural, i d’impuls a la sostenibilitat.

Començant per les mesures socials, destaquen el reforç del personal dels serveis d’Atenció Social; l’increment de la partida d’ajuts socials per a famílies i persones afectades per la crisi sanitària i econòmica fins a 200.000 €.

Pel que fa a les mesures fiscals i pressupostàries, es reestructura el pressupost del 2021 i s’incorporen els romanents de Tresoreria per a respondre a les necessitats de les persones, donar un impuls a la reactivació de l’activitat econòmica i garantir el ple funcionament de l’administració pública. Cal remarcar que s’aplica un 90% de rebaixa de la liquidació de la taxa anual per al 2021 referent a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, per a comerços i mercaderies, per a mercats i activitats a la via pública, i d’activitat artística al carrer. També s’aplica un 35% de rebaixa en la liquidació anual en concepte d’arbitris a totes les tipologies d’immobles regulades a l’Ordenança fiscal de recollida i tractament de residus; es redactarà l’informe econòmic per a la modificació de l’Ordenança fiscal número 13, reguladora del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i residus sòlids urbans, amb l’objectiu de modificar l’Ordenança amb criteris de sostenibilitat i de justícia social; i s’adjudicarà una nova concessió del dret d’explotació de les instal·lacions temporals a les platges adaptat a la situació actual de pandèmia.

Quant a les mesures d’estímul econòmic i de foment del treball, es modificarà l’Ordenança d’horaris per permetre que els establiments de bars, restaurants i similars que habitualment serveixin berenars puguin avançar l’horari d’obertura de les terrasses a una hora abans en temps de pandèmia o per altres causes excepcionals que comportin el tancament dels interiors dels locals; s’adjudicaran i/o executaran els projectes finançats amb recursos propis o cofinançats per altres administracions, com ara el Projecte museogràfic i d’activitat a Can Saura (404.000 €), la renovació de l’enllumenat a l’avinguda de Calespiques (307.000 €), o el projecte de millora de l’aparcament de Serpentona (273.000€), per esmentar els de més quantia. A més, es realitzaran noves inversions amb el superàvit del 2020 i es continuarà apostant pels programes SOIB, amb la previsió de contractar entre 60 i 70 persones aturades amb els programes de SOIB Reactiva, SOIB Biosfera i SOIB Dona al llarg del 2021.

Pel que fa a les mesures d’estímul per als establiments comercials i de serveis, es convocaran ajuts en el marc d’un conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i el CIME, i s’activaran campanyes per a la ciutadania per afavorir el comerç local i la promoció del consum dels productes de proximitat.

Dins les mesures per a la dinamització turística, s’adaptarà i s’executarà el projecte Enjoy Ciutadella 2021; se signarà el conveni amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca, per a la creació de producte turístic per a la realització d’activitats durant tot l’any; i es farà una campanya promocional del municipi cap a l’exterior en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca. També es finalitzaran diferents projectes i es faran inversions corresponents al PIC 2021 i al PIC 2020 (passarel·la de Serpentona, millores d’infraestructures al carrer del Tennis a Cala en Blanes).

Pel que fa a les mesures d’estímul al sector cultural, es promocionarà la contractació d’artistes i de companyies locals; es facilitarà l’ús dels espais públics; s’adoptaran mesures en el disseny de la convocatòria d’ajudes i s’agilitzarà el procediment de convocatòria, amb l’aprovació del Pla de subvencions 2021-2023. També es dissenyarà un programa d’arts escèniques a l’aire lliure i se cercaran noves aliances amb entitats culturals.

Finalment, entre les mesures d’impuls a la sostenibilitat hi figuren la posada en marxa de diferents instal·lacions de plaques fotovoltaiques (Policia Local, CEIP Margarida Florit) i la instal·lació de tres nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics; així com l’adjudicació i execució dels projectes del PIC 2020 (compra de cotxes elèctrics, sistema de telelectura en els comptadors d’aigua i xarxa semafòrica).

 

Reforç del pla de mesures econòmiques i socials contra la crisi derivada de la covid a Ciutadella