Sol·licitam, conjuntament amb el PSOE, un plenari urgent i extraordinari per Can Saura com a equipament cultural

Els grups municipals PSOE i PSM Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, emparant-se amb l’article 80.2 i 81.4 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears; i l’article 49.2 del reglament orgànic de funcionament de l’ajuntament sol·licitam plenari urgent i extraordinari, per tractar el següent:

Can Saura cultural

ASSUMPTE: Can Saura com a equipament cultural

Atès que per ple es va aprovar la creació d’una subcomissió dins la comissió de patrimoni per estudiar la viabilitat de donar un ús cultural a l’edifici municipal de Can Saura i fer-ne el seguiment corresponent.

Atès que en la comissió municipal de patrimoni històric del passat 13 de novembre de 2013 es va arribar al següent acord: “per  unanimitat de tots els membres assistents a la Comissió s’acorda que els representants d’aquest organisme a la subcomissió o grup de feina per a l’elaboració d’un projecte cultural viable i autosuficient per a Can Saura siguin Joana Gual Cerdó, Josep Marquès Moll i Ángel Roca Vidal, considerant-se, igualment, que a dita subcomissió o grup de treball s’hi haurien d’integrar també 2 membres de la Plataforma Can Saura Cultural i 1 representant de cadascun dels 4 partits polítics actualment amb representació a l’Ajuntament de Ciutadella”.

Atès que l’equip de Govern després de deu mesos encara no l’ha convocada.

Atès que a petició de l’equip de Govern es va redactar un avantprojecte per un nou equipament cultural a Ciutadella de Menorca i la seva viabilitat econòmica, informe que confirma que l’ús cultural a Can Saura és viable.

Atès que l’equip de govern no ha fet cap anàlisi del mateix estudi i  tampoc han convocat als partits de l’oposició PSOE, PSM Més per Menorca per tractar sobre el tema.

Atès que en la darrera reunió sobre el Teatre del Born, en la qual es va convocar a diferents entitats culturals, un membre d’una de les entitats va demanar a la regidora informació sobre Can Saura, i la mateixa regidora va dir que no en sabia res del tema.

Atès que des del PSOE i PSM Més per Menorca creim que és possible dissenyar un projecte per un equipament cultural a Can Saura que sigui viable, sempre comptant amb la participació de les entitats culturals, a la vegada que promoure i fomentar els valors de la cultura al nostre municipi.

És per tots aquests motius que demanem que aquest ple aprovi:

PRIMER. – Sol·licitar a l’alcalde de l’Ajuntament de Ciutadella que doni comptes al plenari i expliqui els acords previs duits a terme per l’equip de govern amb el Ministeri de Justícia entorn l’edifici Saura Miret segons la notícia apareguda en premsa el dia 19 de setembre de 2014 .

SEGON. – Instar a l’equip de govern a convocar la subcomissió creada per a l’elaboració d’un projecte cultural viable per a Can Saura i a debatre l’estudi previ de viabilitat redactat per l’Ajuntament de Ciutadella.

TERCER . – Instar a l’equip de govern a que manifesti quins són els criteris que empra per prendre la decisió de destinar el palau de Can Saura a l’ús de jutjats.