Tranquil·la, senyora Cabrera

Escrit publicat per Maite Salord

La reacció de la senyora Salomé Cabrera, portaveu del PP al Consell de Menorca, davant la constatació feta pel PSM més per Menorca que el seu partit discrimina el camp menorquí perquè no “troba” doblers per pagar el PROAGRO 2010 (574.800€) però sí per  ampliar el crèdit pressupostari de dues convocatòries d’ajudes obertes (que beneficien, bàsicament, Mallorca), per un total de, justament, 575.888 €, és impròpia d’una persona que ocupa el càrrec des de fa poques setmanes. Perquè evidencia un nerviosisme que fins i tot li fa cometre errors de pes que convé desfer.

Així, en primer lloc, li hem de dir que el PSM, en els darrers quatre anys, no ha gestionat la Conselleria d’Agricultura del Govern Balear, l’encarregada de donar els ajuts PROAGRO. S’equivoca, per tant, en fer-nos responsables directes de la gestió que s’ha fet des d’aquesta àrea. En qualsevol cas, però, abans de fer afirmacions tan falagueres sobre els deutes de l’administració, estaria bé que fes memòria i recordàs com, en temps de bonança econòmica, el Govern Matas va duplicar el deute històric de tota la comunitat autònoma (informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2007) i, el que és pitjor, es va dedicar a robar a la ciutadania. D’altra banda, ha de saber que la gestió pressupostària i la gestió de tresoreria no és estanca i que, per tant, quan un nou govern arriba ha de batallar amb el que es troba. Tots hem fet el mateix i hem treballat per trobar solucions, que és, al cap i a la fi, la nostra obligació.

És per tot açò, senyora Cabrera, que li demanam calma i tranquil•litat: des del PSM més per Menorca, ens hem limitat a fer la nostra feina d’oposició. Una oposició rigorosa que vostè no ha estat capaç de desmuntar amb cap argument. Cap ni un. Al contrari. Si la situació econòmica és complicada -que ningú no ho discuteix-, per què s’incrementen dues línies d’ajuts si diuen que no hi ha ni per pagar-ne una altra de convocada per la mateixa quantitat? No seria més lògic, en principi, cercar els doblers per pagar el PROAGRO i deixar els altres dos ajuts tal i com estaven? Sembla, per tant, que es tracta d’un tema que no només és econòmic.

Tanmateix, i tal i com ja hem manifestat en diverses ocasions, al costat del rigor i la constància en l’exercici del seguiment de l’acció de govern, sempre estarem obert al diàleg i a la col•laboració per a totes aquelles actuacions que signifiquin una millora per a Menorca. En aquest cas, per exemple, si es tracta de reclamar al Govern Balear que pagui els ajuts del PROAGRO als pagesos menorquins, tindrà tot el nostre suport.

Atentament,