Ús o abús de la via pública a Ciutadella?

Ús o abús de la via pública a Ciutadella? És imprescindible que l’Ajuntamdent de Ciutadella doni a conèixer i faci complir l’ordenança d’ocupació de la via pública

El PSM Més per Menorca demana que es cerqui un equilibri entre l’activitat econòmica,els drets dels vianants i el benestar dels vesins de Ciutadella.

Ple de Ciutadella

En el BOIB número 78 de dia 10 de juny de 2014 es va publicar l’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública de Ciutadella i per tant, aquesta està en vigor des d’aquelles dates.

Joana Gomila comenta que “hem rebut nombrosos queixes de vesins de Ciutadella expressant-nos el seu malestar per l’incompliment reiterat d’aquesta ordenança: més ocupació de la permesa, mobiliari no adequat, no retirada del mobiliari quan l’establiment està tancat, etc. així com dels comerciants i restauradors per la modificació de l’ordenança en plena temporada turística. Des del PSM Més per Menorca ja hem manifestat en reiterades ocasions que les ordenances estan per complir-se i per tant, és imprescindible que l’ajuntament les doni a conèixer als ciutadans i es responsabilitzi del seu compliment”.

A l’exposició de motius d’aquesta ordenança diu literalment: “Ciutadella, com a ciutat turística, té la necessitat d’ordenar i de planificar l’espai urbà per tal de garantir una imatge unificada i identificadora de qualitat. Sense perjudicar, intenta combinar l’activitat econòmica, la comercial i la turística amb els drets dels vianants. Pretenem que l’ocupació de la via pública es realitzi amb la menor interferència dels interessos generals dels ciutadans, els quals sempre prevaldran sobre els particulars, amb la finalitat que, quan s’autoritzi una ocupació, aquesta tengui la mínima incidència sobre l’ús comú general de la via pública per part dels ciutadans (…). Un dels objectius d’aquesta ordenança és la protecció i el gaudi del conjunt històric de la ciutat, en concordança amb la normativa de protecció establerta pel Pla especial de protecció. El paisatge urbà és un patrimoni col•lectiu que necessita una especial protecció per tal de garantir, a tots els habitants del municipi i als visitants, una adequada qualitat de vida. Aquesta és la raó per la qual el paisatge urbà constitueix un interès públic. (…..)

Joana Gomila manifesta: ”No entenem que si , tal com es diu a l’exposició de motius, la redacció de l’ordenança té aquests objectius, no es facin complir. Una mostra més de la mala gestió de l’Ajuntament de Ciutadella: redacta ordenances i les aprova urgentment, sense la participació ciutadana, sense planificar la seva posada en pràctica i sense fer-la complir”.

En el ple del mes de maig quan es va aprovar per urgència i amb els vots favorables de PP, PSOE i UPCM i el vot en contra del PSM ja vam posar sobre la taula els nostres dubtes sobre si l’OVP es podria aplicar immediatament degut als possibles problemes que hi podria haver amb la revocació de les autoritzacions i taxes que es devenguen anualment , en plena temporada turística. Segons la regidora de Governació, aquest fet no duria cap problema (ho poden escoltar als audios dels plens de maig i juny a la pàgina web de l’Ajuntament). Però hem pogut comprovar que sí que hi ha hagut problemes.

El PSM Més per Menorca presentarà una moció al ple del mes de setembre demanant que s’informi al ple i per escrit de diferents aspectes referents a l’ordenança d’OVP, que es doni a conèixer l’ordenança i que la facin complir i que es reuneixin amb Ports de les Illes Balears per tractar el tema de l’ocupació de la via pública a la zona portuària amb l’objectiu d’unificar les normes i criteris que regeixen a la ciutat i al Port.