El Decret turístic del Govern és un atac al Consell de Menorca

Nou cop d’estat a l’autogovern de Menorca

Per al PSM Més per Menorca, l’esborrany de decret que desenvolupa la Llei Turística sostreu de forma il·legal al consells insulars la capacitat reglamentària sobre les competències pròpies. I concretament, en el cas de la Llei Turística, pretén reglamentar l’Ordenació turística, una competència i una capacitat normativa que correspon als consells.

El Conseller de Turisme

Per als menorquinistes, tota l’exposició de motius del decret del Govern intenta justificar l’injustificable: que la reglamentació de l’alquiler turístic i de la Llei Turística no és “ordenació” sinó “planificació” i que aquesta darrera és una competència exclusiva del Govern.

“El Govern fa el triler amb la Llei Turística, fent aparèixer i desaparèixer les competències i la capacitat reglamentària dels consells al seu gust i interès”, diu el diputat Nel Martí.

La realitat emperò és una altra. Anem a pams.

PRIMER. La Llei Turística, 8/2012, diu en l’article 7 que són competències dels consells insulars:

“a) L’ordenació i planificació turística…” en el seu àmbit territorial.

“c) La potestat reglamentària en matèria turística”

SEGON. Per altra banda, és en el Títol III dedicat a “L’ordenació de l’activitat turística” on trobam l’article 52, sobre la tipologia dels habitatges en els quals està permesa la comercialització d’estades turístiques. No és fins a l’article 70, Títol IV, quan es hi trobam aspectes relacionats amb la planificació turística.

Val la pena recordar que aquest article 52 es va modificar a través d’un Decret llei, a petició del Consell de Menorca, per introduir noves tipologies d’habitatges per a la comercialització turística. En la modificació s’hi afegia aquest paràgraf:“ Sens perjudici de la prohibició establerta en el paràgraf anterior, es poden establir reglamentàriament, per a l’àmbit territorial de l’illa de Menorca, altre tipologies d’habitatges en els quals es permet comercialitzar estades turístiques”. És a dir, que es reconeix que la reglamentació correspon al consells, almenys al de Menorca. Tan és així que, en l’exposició de motius d’aquesta modificació de la Llei Turística, s’afirma que la modificació es fa perquè durant l’estiu del 2014 els consells pugui tenir en vigor el seu reglament, com així ho va intentar el Consell de Menorca amb un text que es va fer públic en forma d’esborrany. Diu:

“l’aprovació immediata del Decret llei permetrà, a més, que la norma reglamentària de desplegament d’aquest pugui ser vigent per a la temporada turística de 2014,…”

TERCER. Basta mirar el Decret 14/2014, del 14 de març, sobre busseig recreatiu per constatar que l’excusa de la “planificació” a la qual es refereix l’Estatut és un abús centralista intolerable. L’esmentat decret diu: “Però aquest article s’ha de posar en concordança amb l’article 70 d’aquest mateix text legal, que atribueix als consells insulars, com a pròpies, les competències en matèria d’«Ordenació i promoció turística» (apartat 3) i «Esport i lleure. Foment i promoció de les activitats esportives i de lleure» (apartat 9), inclosa la potestat reglamentària (article 72 de l’Estatut d’autonomia). Per això, aquest Decret és dictat a l’empara de l’article 58.3 de l’Estatut d’autonomia, pel qual el Govern de les Illes Balears pot establir els principis generals sobre les competències pròpies dels consells insulars, sempre que en garanteixi la potestat reglamentària. Per tant, mitjançant aquest Decret s’estableixen els principis generals en matèria de busseig recreatiu sobre la qual els consells insulars poden exercir la potestat reglamentària.”

El Decret sobre busseig només estableix principis generals, quan l’Estatut, tant per a la competència turística com d’esport i lleure de l’article 30 (Competències de la CAIB) parla de “planificació”.

Punt 12. Esport i lleure. Foment, planificació i coordinació de les activitats esportives…”

Punt 11. Turisme. Ordenació i planificació del sector turístic. Promoció turística…”

EN DEFINITIVA. El Govern del PP, fidel a la seva visió i vocació centralista, utilitza justificacions falses i il·legals per recentralitzar i controlar l’activitat econòmica, tot contradint el que ell mateix a argumentat a la Llei Turística, al Decret llei de la seva modificació o als Decret de principis generals per orientar la reglamemtació dels consells.

Per tot l’esmentat, Maite Salord, consellera i coordinadora del PSM Més per Menorca reclama al president Tadeo que defensi l’autogovern dels menorquins. “Tadeo ha de defensar les competències i la capacitat reglamentària del Consell, d’acord amb l’Estatut; i ho ha de fer fins i tot, si és necessari, anant als tribunals”.

L’actuació del Govern Bauzá és una burla a l’empresariat turístic i a la societat en general de Menorca, perquè després de modificar la Llei Turística, de presentar un reglament que desenvolupa l’habitatge turístic, ara ens diu que no, que els consells no poden reglamentar.

Avui , tal i com comenta Maite Salord, “veim com durant tot aquest temps, el PP de les illes i el president Bauzá, no tenien cap intenció que el CIM fos l’únic que tingués una regulació específica, ni tan sols, que apliqués la competència pròpia en aquesta matèria, i simplement venia fum de formatjades al president del CIM, i diputat del PP, per guanyar temps i poder prepara la usurpació de la competència del CIMe a través del nou decret de desenvolupament de la Llei General Turística”.

Tal i com comenta Nel Martí, “en Bauzà no només se’n riu de l’Estatut i de tots els menroquins, sinó que ho fa d’un president del Consell De Menorca, mostrant quin és el seu respecte institucional, sinó que també d’un parlamentari del PP, que fins avui l’hi ha estat fidel i li ha votat tot al Parlament”.

Des del PSM Més per Menroca, entenem que al president Bauzá no li preocupa ni el més mínim la crisi menorquina, ni les decisions que es puguin prendre des de Menorca per tal que l’economia lligada al turisme sigui més distribuïdora. En aquest sentit, Bauzá ja va impedir en el seu moment (contra la voluntat del Consell i de la petita i mitjana empresa menorquina) incorporar els plurifamiliars en la regulació dels lloguers turístics. Ara, incomplint el propi Estatut d’Autonomia, que atorga la capacitat reglamentària als consells, Bauzá imposa a Menorca uns criteris en lloguer vacacional fets i pensats per a Mallorca. I, a més, ho fa quan el Consell de Menorca ja havia presentat el seu reglament, exercint la seva legítima potestat.

 

Decret 14/2014, del 14 de març, sobre busseig recreatiu