Demanam la retirada del decret de desenvolupament de la Llei Turística

PSM Més per Menorca demana al Govern que retiri el text de decret de desenvolupament de la Llei Turística, i que respecti l’autonomia i autogovern dels consells

El PSM Més per Menorca ha enregistrat avui en el Parlament de les Illes Balears una proposició no de llei instant al Govern a retirar el projecte de decret de desenvolupament de la Llei Turística i a respectar la potestat reglamentària que atorga l’Estatut als consells.

El Conseller de Turisme

 

Per a Nel Martí el flagrant incompliment de l’Estatut per part de Bauzá és una mostra més de la poca sensibilitat insularista del Govern, que executa des dels despatxos de Palma la seva ideologia centralista a cop de decret, sense tenir en compte allò que diu el sector i la societat civil a cada illa.

Per la seva banda Maite Salord, coordinadora del PSM Més per Menorca insisteix en què si el Govern no rectifica els consells es veuran obligats a anar als tribunals de justícia per a fer complir amb l’Estatut.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El mes d’agost del 2014 el Govern de les Illes Balears va enviar al sector turístic un esborrany d’avantprojecte de decret sobre el desenvolupament reglamentari de la Llei Turística per tal que, en el termini de quinze dies, presentessin les seves propostes i al·legacions al text.

En l’esmentat document, en l’apartat d’exposició de motius, el Govern justifica que la reglamentació (“de mínims”, diu) de la Llei Turística correspon a l’Executiu autonòmic i no als consells insulars ja que ja que es tracta d’una competència que afecta a interessos supramunicipals que superen l’àmbit territorial de cada illa.

La realitat és emperò que l’esborrany de decret presentat pel Govern no és un decret de principis generals, com es recull en l’article 58.3. de l’Estatut d’Autonomia, sinó que és una reglamentació exhaustiva i de detall, el desenvolupament de la qual correspon als consells insulars com a responsables primers de la competència pròpia d’ordenació turística.

Per tot l’esmentat, el Grup parlamentari MÉS presenta les següents propostes de resolució:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a respectar el marc competencial i reglamentari previst en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que estableix en l’article 70 que la promoció i ordenació turístiques són competències pròpies dels consells insulars, i en l’article 72 que la potestat reglamentària de les competències pròpies és dels consells insulars.

2.- El Parlament de les Illes Balears rebutja el document presentat pel Govern de les Illes Balears com a esborrany d’avantprojecte de decret de desenvolupament de la Llei Turística, i l’insta a no ingerir en la voluntat i capacitat reglamentària de la llei general turística de les Illes Balears.