Volen convertir la delegació d’Educació en la seva oficina de col•locació. Requsit per estar en llista: carnet i lleialtat al PP

El PSM Més per Menorca considera que la contractació d’un assessor al servei de la Delegada Territorial d’Educació i d’un secretari del Consell Escolar de Menorca a partir de l’afiliació al PP és un abús innecceptable. I en aquest sentit, els menorquinistes, volen respondre a algunes de les manifestacions fetes per Maite Torrent que són absolutament falses, i que l’únic que pretenen es confondre l’opinió pública per evitar una major contestació. Falsetats:
1. A Federico Grau no se li han encomanat les tasques que anteriorment realitzava la cap d’oficiona, Sara Prieto. Les funcions de Grau són d'”assessorament a la delegada territorial”.
2. Les funcions d’assessoria a la delegada territorial són una novetat i invent de Maite Torrent. Mai abans cap delegat havia disposat d’un assessor amb aquesta funció.
3. S’ha dit (si és cert) que la contractació s’havia fet via comissió de serveis amb una plaça de lliure designació. En aquest sentit la llei de funció pública de les Illes Balears (Llei 3/2007) és molt clara:
Article 82. Comissions de servei
1. Quan un lloc de feina quedi vacant de forma temporal o definitiva, es pot ocupar en comissió de serveis de caràcter voluntari amb personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o especialitat que compleixi els requisits establerts per ocupar-lo.
Quant a la lliure designació:
Article 79. La lliure designació
1. La lliure designació és el sistema de provisió dels llocs que tenen establert expressament aquest sistema en la relació de llocs de feina, pel fet que impliquen una elevada responsabilitat o que requereixen una confiança personal per exercir-ne les funcions. En conseqüència, es proveiran per lliure designació els llocs següents:
a) Els de caràcter directiu.
b) Els de secretari o secretària personal o xofer o xofera d’alt càrrec.
c) Els adscrits al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears o al dels
consellers o les conselleres.
d) Aquells altres en què així ho estableixi la relació de llocs de feina, atesa la naturalesa de les seves funcions.
Els menorquinistes consideren que no es donen els casos prevists en aquestes dues formes de provisió de llocs de treball, i en canvi estem parlant d’un assessor càrrec de confiança de Torrent. La llei preveu les comissions de serveis per a funcionaris de carrera, i en qualsevol cas les lliures designacions no es donen per confiança sinó per idoneïtat demostrada i baremada. En el cas de l’assessor de Torrent estem parlant d’un funcionari interí, no és funcionari de carrera, i les tasques encomanades no formen part de les funcions d’alta responsabilitat i idoneítat exigides en la lliure designació prevista en la llei.
4. Per altra banda, la legislació en funció pública no contempla que una plaça de lliuredesignació sigui donada “a dit”, si aquesta depèn d’un departament superior, com és el cas. El delegat territorial depèn directament Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, dirigida per Bartolomé Isern, un dels responsables del TIL.
5. També val la pena saber que en la interinitat té una durada d’un curs escolar (els vinculats al Pacte d’estabilitat acaben aquest curs) quan en canvi la comissió de serveis té una durada major.
Per al PSM Més per Menorca, Juana Mari Camps ha convertit la delegació d’Educació en una delegació de la GESTAPO a Menorca, amb persones elegides a dit que no tenen cap aval en el món educatiu, que formen part de l’equip de lleials al partit, i que tenen funcions de control i de repressió relacionades amb el TIL.
És evident que ningú, en el context del conflictiu TIL i dels expedients als directors de Maó, va voler assumir les tasques de control que Camps vol que faci el delegat d’Educació, i que aquestes les ha assumit la direccció del Partit Popular ocupant places de l’administració. Si el PP volia càrrecs de confiança al seu servei ho podia fer, tot i que és un abús, però no pot utilitzar les figures de comissions de serveis i de lliure designació com li convengui per vigilar als professors i imposat el TIL.
Cal tenir present que aquesta re-ubicació dels dos funcionaris interins membres del PP dins l’administració suposarà noves contractacions, les dels funcionaris que hagin de desenvolupar les tasques que anteriorment realitzaven l’assessor de Maite Torrent i secretari del Consell Escolar. Un cost que demostra la desorientació educativa de Maite Torrent i Juana Mari Camps quan a Menorca tenim centres sense suports educatius per alumnes amb necessitats educatives especials, quan les famílies encara no han cobrat els ajuts del menjador escolar, quan els centres públics i concertats sobreviuen sota mínims,…
Els menorquinistes demanaran via parlamentaria informes jurídics sobre aquestes contractacions, i n’exigiran responsabilitats administratives i polítiques.