8 de Març. Seguir avançant

Article publicat per Mª Josep Morell

Com cada any, la celebració del dia de la dona treballadora ens convida al record i a la reflexió.Es fa indispensable reconèixer que el camí recorregut per les dones que desde sempre, han cregut en la seva condició i l´han  defensat en tots els àmbits, ha permès que avui  puguem veure resultats que encoratgen a seguir avançant.

Les iniciatives  que  afavoreixin  mesures d’acció positiva, promocionant una imatge més rica i plural de la dona, han de ser recollides i presentades  en tota planificació pública  que pretengui  l’objectiu de assolir la plena igualtat. Al costat de questions generalistes, fan falta una sèrie d’actuacions específiques orientades a aconsseguir que la igualtat jurídica entre les dones i els homes,  derivi en la igualtat real i efectiva en la vida social i privada.

Els esforços han de dirigir-se sobre tot en sensibilitzar la població i promoure els canvis necessaris en l’àmbit laboral, l’educatiu i el de la salut.

Per el que fa al món del treball, hem de continuar incidint en la necessitat d’erradicar les discriminacions tant en salaris i tipus de contractació com en representació en els llocs de responsabilitat i en les negociacions de feina. En  aquest sentit cal insistir en campanyes d’informació i difusió dirigides a l’empresriat per sensibilitzar-lo contra la discriminació i perquè vagi introduint mesures d’acció positiva a les empreses.

També s’ha de fomentar l’autocupació de dones emprenedores, mitjançant la formació adecuada, l’assessorament i el soport tècnic. D’altra banda, els programes de formació ocupacional dirigits a dones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, ha d’esser prioritaris perquè sovint afavoreixen l’inserció laboral de dones amb càrregues familiars i baix nivell de renda, o en situació de pobresa i risc d’exclusió.

La igualtat és indispensable per el desenvolupament d’un sistema plenament democràtic. Amb aquest objectiu s’ha  d’incloure dins els currículums educatius el paper de la dona al llarg de la història i avançar en la utilització del llenguatge i les actituds no sexistes, tot adaptant el material educatiu des d’una perspectiva de gèneres coeducatiu.

Històricament, la desigualtat que la dona ha patit en la nostra societat, ha fet que fins i tot les més joves d’avui en dia, arrosseguin una pesada herència que dificulta el reforçament de la seva autestima i l’avançar cap a una major autonomia. És per tant molt important, que el sistema públic de salut treballi amb intesitat, per aconsseguir abordar els aspectes  físics i psicosocials que afecten a les dones, amb un enfocament efectiu integral. Algunes accions en aquest sentit podrien ser per exemple,  la creació de unitats d’atenció a la dona que mitjançant  la informació i la formació adequades,  permetin que les dones puguin viure una sexualitat més lliure i satisfatòria, prevenint els embarassos no desitjats, descriminalitzant l’interrupció del embaràs o bé  afavorint  l’autonomia de la dona a l’hora de l’elecció del tipus de part que desitja i a ón ho desitja
.
Finalment cal reconèixer que malgrat els esforços, encara hi queda molt per fer per erradicar el maltractament domèstic, tant físic com psíquic.En aquest sentit, cal estudiar,i oportunament introduir mesures legals i administratives efectives. Així també, s’ha de lluitar contra l’exclusió social dels col.lectius de dones més estigmatitzats com poden ser prostitutes i dones afectades per el VIH.

Conscients de que  el camí és llarg, les dones no hem de defallir en l’intent de canviar tot allò que ens és desfavorable, celebrem per tant aquest 8 de Març amb esperit de seguir avançant.