Des del grup municipal de Ciutadella del PSM Més per Menorca som molt conscients de la realitat que hi ha a Ciutadella i el lloc que li correspon al nostre grup. A pesar dels excel·lents resultats electorals de 2011 va quedar palès, perquè els ciutadellencs i ciutadellenques així ho van voler, que la nostra formació havia d’estar a l’oposició i no estar governant. Aquesta situació, entre d’altres, ens fa ser més autocrítics i exigents amb la nostra feina i sobretot amb tota la ciutadania de Ciutadella. Assumim per tant la nostra responsabilitat i aquestes son el motor que ens motiva a seguir endavant fent els canvis necessaris. Des de l’oposició, per tant,  i assumint que sempre hi ha coses que podem fer millor, hem de fer feina per millorar la nostra ciutat i la qualitat de vida de les persones que hi viuen, i part d’aquesta feina, a part de fer mocions, precs, preguntes i presentar iniciatives, és controlar les actuacions de l’equip de govern.

El PSM Més per Menorca ha apostat i segueix apostant a Ciutadella per un model de ciutat en el qual la participació, la igualtat i la convivència, la sostenibilitat i la qualitat de vida, la cultura i el lleure, l’educació, la joventut i la gent gran, la ciutat i l’entorn siguin els seus pilars.

Per això, durant els dos primers anys i mig de legislatura a l’Ajuntament de Ciutadella, el grup municipal PSM Més per Menorca ha presentat un total de 50 mocions, de les quals 25 s’han aprovat per unanimitat, 13 han estat aprovades per majoria i 4 d’elles s’han aprovat de forma parcial. De les mocions presentades n’hi ha 12 referides a Educació i Joventut, 6 a Cultura, 6 a Salut i Serveis Socials, 3 a Esports, 5 a Informació Ciutadana, 3 a Cooperació, 2 a Urbanisme, 2 a Mobilitat, 1 a Neteja Viaria, 2 a Paisatge i Medi Ambient, 4 fan referència a temes relacionats amb Hisenda, 2 referents al Port, 1 a Treball i 1 a Turisme.

A més, hem presentat més de 150 precs i preguntes per clarificar i dur un control de la gestió municipal així com per proposar millores per als ciutadans i els serveis que se’ls ofereixen. També hem participat a les diferents comissions de participació ciutadana (consell escolar municipal, agenda local 21, comissió de turisme, reunió de voluntaris de Sant Joan, etc.) i hem fet aportacions als diferents temes tractats com el pla d’ajustament i el pla de sanejament, el reglament casa acollida, el pla d’acció de turisme, les diferents ordenances, etc. Hem aportat, també, una altra manera de fer feina, amb honestedat, amb criteri, amb austeritat, amb sentit d’equip i amb la participació ciutadana com a base (ho hem hagut de demanar insistentment) amb la voluntat d’escoltar la gent i de crear espais de debat.

Per al PSM Més per Menorca la gestió d’un municipi, s’ha de basar en la presa de decisions amb resultat immediat, però ha de contemplar aquelles actuacions que generin els canvis a llarg termini i que perdurin en el temps ja que el canvi de la societat s’ha de produir a partir dels mateixos ciutadans, i les administracions tenen la responsabilitat de provocar aquests canvis. Per açò, un equip de govern municipal ha de ser un equip de feina basat en la connexió entre els seus membres, els quals posen a disposició del grup la seva responsabilitat individual i col·lectiva per respondre al que la ciutadania els demana.

En canvi, l’equip de govern de l’ajuntament de Ciutadella és un conjunt d’individualitats, amb molt poca confiança i comunicació entre ells, i sense un lideratge clar, que hauria d’exercir el batlle ja que ell és el que delega les tasques a realitzar en la gestió als seus regidors. No tenen un projecte de ciutat. És un equip de govern que no transmet il·lusió, amb poques iniciatives i que la gestió es basa en els fets immediats i d’apagar focs, sense una planificació prèvia. A més, molts dels temes que es plantegen i es tracten a les reunions o comissions són quasi desconeguts pels regidors i són els tècnics que han de donar explicacions sobre els temes . Els regidors tenen l’obligació de saber com a mínim de que va el tema i quina és la postura de l’equip de govern al respecte, el que evidencia que desconeixen el funcionament de molts serveis municipals.

El resum íntegre d’aquests dos anys de legislatura el podeu consultar en els següent document adjunt.

MEMÒRIA FEIM BALANÇ CIUTADELLA