A favor d’una sanitat pública de qualitat, accessible i sostenible

Arran del contingut del Pla Econòmic-Financer presentat pel Govern de les Illes Balears a l’Estat en el qual es proposa l’aplicació de “noves formes d’externalització” en la gestió de centres sanitaris i hospitals de les Illes, entre els qual es cita a l’Hospital Mateu Orfila; i de les opinions contradictòries versades al respecte per part de diferents membres del Govern del PP, el PSM-Més per Menorca considera que:

  1. Qualsevol actuació que afecti a la sanitat pública no pot anar en detriment de la qualitat ni de l’accessibilitat als serveis.
  2. Que la millora de la sanitat pública no passa per la privatització sinó per una major coordinació i eficàcia en la gestió.
  3. Que l’objectiu en aquests moments de crisi no ha de ser el de reduir costos en sanitat sinó augmentar la qualitat i quantitat dels serveis, incrementant l’eficàcia i l’eficiència en la gestió, atès que la sanitat, com l’educació o el serveis socials, són la base d’una societat cohesionada que genera oportunitats i benestar.
  4. Que les mesures de racionalització de la despesa en salud es poden dur a terme des de l’òptica de la despesa (racionalització de la despesa, millora en la gestió d’alguns serveis….), o des de l’òptica de l’ingrés a través de vertaderes mesures redistributives en l’àmbit sanitari, la millora del finançament de la comunitat o la recaptació pròpia dels tributs. El PSM-Més per Menorca aposta per la millora en la gestió dels recursos públics però també per la via de millorar el seu finançament.

Així idò, el PSM-Més per Menorca defensarà la sanitat pública des d’aquesta orientació: d’accessibilitat, de qualitat i de millora en el finançament per tal de què sigui sostenible en el temps.