Aprovació inicial de la Norma Territorial Transitòria

El 2003, just aprovar-se el PTI, el PP va evidenciar-ne de forma contundent el seu rebuig afirmant que el primer que farien en governar el CIM seria modificar-lo. De fet, aquesta futura modificació del PTI va ser el tema estrella del PP de les campanyes electorals del 2003, del 2007 i del 2011. Durant aquests 11 anys, no podem oblidar que, només a Menorca, els càrrecs del PP amb dedicació política exclusiva, entre consellers, diputats i assessors, han estat nombrosos. Així les coses, vuit anys després, i després de moltíssimes promeses al respecte, quan, finalment, el PP va assolir el govern del Consell Insular de Menorca, el 2011, era d’esperar que ho fes amb els deures enllestits i repassats infinitat de vegades. Però no, no ha estat així: onze anys després de l’aprovació del PTI, l’únic que el PP pot posar damunt la taula és aquesta Norma Territorial Transitòria, la qual cosa ens fa pensar que no saben què han de fer amb Menorca, amb el seu territori, el medi ambient, amb l’ordenació urbanística del nuclis urbans…

Perquè aquesta NTT l’únic que fa, realment, és desregular i generar més inseguretat jurídica. El PTI, agradàs més o manco, era una norma clara i, a partir d’ara, d’aprovar-se la NTT, tindrem un refregit de normatives que induiran a confusió. A més, no podem oblidar que una norma transitòria és fa per evitar situacions irreversibles que podrien condicionar l’aprovació de la modificació del PTI, o de qualsevol altre planejament que es volgués modificar, i vostès l’empren per tot el contrari: per generar situacions i drets adquirits en els quals, després, una futura modificació del PTI difícilment hi podrà entrar.

Ja ho hem dit, en moltes ocasions: el PSM Més per Menorca creu que el que aquest equip de govern vol fer és més propi d’una revisió del PTI que d’una norma transitòria. La seva invariable resposta ha estat i, sorprenentment, encara és, que, amb una Norma guanyarien temps, un temps preciós per poder sortir de la crisi de manera immediata. Que això ho diguessin el 2011, fins i tot el 2012, es podria acceptar; que ho diguin, ara, quan duen tres! anys de govern (11 des que van dir que modificarien el PTI) i amb el mandat a punt d’acabar, és, i em perdonaran, fer el ridícul.

Ens menjam Menorca!

Primer van dir que seria el Parlament que avalaria la Norma però es veu que no tenien la jugada prou estudiada perquè no va sortir bé: ni els seus la van poder avalar! I els mesos passaven. Es van fer contractacions de personal, visites als ajuntaments, on s’animava el batle de torn a presentar la relació de greuges i de projectes aturats, visites de promotors al Consell, amb els projectes davall el braç… Des de l’oposició vam avisar que no es podia convertir una Norma Transitòria en una carta als reis, que el propi caràcter de la Norma exigia una universalitat de plantejaments que no es podia traduir en la llista de projectes particulars en què s’anava convertint, per obra i gràcia de l’acció de govern d’aquesta casa… Estam rallant, esclar, de les famoses “legitimacions” que, finalment, no han pogut incloure a la NTT, tal i com era d’esperar perquè, jurídicament, no tenien per on agafar-se. I això, amb la lògica indignació d’aquells a qui s’havien fet promeses i creat falses expectatives. La Consellera va dir que volia “consensuar-les” amb l’oposició però el que pensam que volia era una excusa per treure-se-les de damunt, compartint la responsabilitat amb l’oposició, joc en el qual, evidentment, no hi vam entrar.

Així, avui duen a aprovació una NTT sense “legitimacions”, una NTT que el PSM Més per Menorca no considera necessària perquè, com ja he dit, sempre hem defensat que el que s’havia de fer era la revisió del PTI, amb tots els mecanismes de participació necessaris, tal i com seria preceptiu. Una NTT que, a més, se sustenta en tres pilars que en absolut podem compartir: la desprotecció del territori, el creixement indiscriminat i sense criteri i la construcció de grans infraestructures en rústic.

1- Creació de les àrees de transició en zones turístiques i en els nuclis no tradicionals. El PTI era restrictiu: només permetia créixer al voltant dels pobles. Per què han de permetre créixer les urbanitzacions si encara hi ha places buides i zones sense construir a les urbanitzacions?

2- Justifiquen la desprotecció que fan del sòl rústec en base a l’increment de l’activitat econòmica (articles 16 al 34). A partir d’aquí, com diuen a l’article 7, hi haurà tants residus d’obra que necessitarem més plantes de tractament de residus…

3- En general, la NTT permet la construcció de grans infraestructures en rústic, més oferta complementària. La sacrosanta desestacionalització justifica qualsevol infraestructura o equipament i, per això, en sòl rústec (article 8) es permeten equipaments esportius en sòl rústec que contribueixen a la desestacionalització. A Ciutadella tenim una piscina descoberta, que només s’obre el juliol i l’agost, i es va fer amb fons per a la desestacionalització de la conselleria de turisme. La desestacionalització és una paraula que ho permet tot. Per tant, qui decidirà que desestacionalitza i que no? Sembla que la Conselleria de Turisme.

4- L’eliminació de part de l’articulat de l’actual PTI i la incorporació de nous articles en aquesta NTT porta associada la pèrdua d’algunes consideracions ambientals que consideram que són importants per tal de preservar i protegir el territori. Per exemple, a l’article 14 que elimina i modifica l’article 46 del PTI, s’han eliminat molts paràmetres ambientals referents als allotjaments hotelers, paràmetres com: la recollida selectiva de residus en fraccions (vidre, paper/cartró, envasos lleugers, etc.), la recollida de residus perillosos per gestors autoritzats o la implantació de mesures de minimització de residus. Ambientalment, hi perdem. O, encara, un altre exemple: l’article 16 (elimina l’article 48), pel que fa als nous establiments hotelers, s’han eliminat determinades consideracions ambientals com la realització de la jardineria per mitjà de plantes autòctones, la implantació de sistemes de recirculació d’aigües grises, la recollida i emmagatzematge d’aigües pluvials per destinar-les a regar la jardineria, la implantació de sistemes d’estalvi d’aigua, la implantació de sistemes de regatge de baix consum, la implantació d’energia solar tèrmica per a l’aigua calenta sanitària, la recollida selectiva de residus en fraccions, etc.

5- Hi ha, a més, contradiccions ambientals entre punts de la norma. Els criteris ambientals seguits a la NTT no segueixen un patró homogeni i no impliquen el mateix grau d’implicació ambiental en funció del tipus de projecte. Per variar, al petit sempre se li demana més que al gran. Alguns exemples: als camps de golf només s’exigeix que s’arribi de forma gradual a un 20% del total dels requeriments energètics del camp i les seves instal•lacions, en canvi als establiments turístics d’allotjament rural se’ls exigeix d’inici un mínim del 20 i en alguns casos d’un %100%. (Article 8 i article 30); els establiments turístics d’allotjament rural han de tenir aljub i recollir les aigües pluvials, però els grans equipaments esportius i els camps de golf no ho han de fer. (Article 8 i article 30), etc, etc.
6- No hi ha límits d’amplada a les carreteres i remet a un futur Pla Director Sectorial de Carreteres que el PP no ha estat capaç d’aprovar en tres anys, tot i que en va trobar un de fet i només l’havia de modificar; la desregulació total al sòl rústec permet que hi hagi pedreres extractives (article 24) dins ANEIs, ANITs, ARIP (això si permeses però condicionades); es donen facilitats per urbanitzar i incrementar volums a les zones ja construïdes; s’eliminen passos per a fauna silvestre (article 6), etc, etc.

En definitiva, la seva recepta per sortir de la crisi és exactament la mateixa que ens hi ha duit: vostès aposten per seguir construint. O sigui: els bancs que han fet fallida per culpa de l’especulació immobiliària i que s’han hagut de rescatar amb doblers de tots, ara deixaran doblers a promotors per tornar a construir? Em costa de creure. A més, no sé si seria il·legal però, com a mínim, seria immoral. Aquesta Norma no generaria més activitat econòmica sinó que generaria drets als propietaris, que no són els que volen fer les activitats, i per tant faria irreversible qualsevol ordenació posterior. I, sobretot, aquesta NTT canviarà del tot la fesomia d’una Menorca que, no ho oblidem, és Reserva de Biosfera. Per això votarem en contra i presentarem al·legacions.

Vídeo amb la intervenció de la Consellera Maite Salord.

Vídeo amb la rèplica de la Consellera Maite Salord.