Menorca i el nou sistema de finançament del Consell Insular

Amb el nou sistema de finançament dels consells, Menorca el 2014 rebrà per als serveis comuns menys recursos que el 2012 i que el 2010, i en el futur aquesta situació encara s’agreuja més.

“Menorca és l’illa més perjudicada pel nou sistema de finançament dels consells, que atorga menys pes als costos fixes i a la doble insularitat”, afirma Nel Martí.

Avui, la Comissió d’Hisenda del Parlament de les Illes Balears ha dictaminat amb el vot en contra en la majoria d’articles i l’abstenció en la resta, per part del PSM Més per Menorca (Grup parlamentari MÉS). El text ha incorporat algunes esmenes dels menorquinistes, però aquests millores no són suficients, a parer del diputat Nel Martí, perquè el text obtingui un major recolzament dels menorquinistes. Així i tot, la majoria del PP ha permés que el dictamen de la nova llei s’hagi aprovat i es traslladi a plenari per a l’aprovació definitiva (que serà dimarts dia 3 de juny).

adhesivo amb PSM_1

Per a Martí, el nou sistema de finançament dels consells no es correspon amb el protagonisme que els atorga l’Estatut del 2007, com autèntics governs a cada una de les illes. “No és un finançament a favor de l’autogovern de Menorca, sinó a favor del centralisme de Mallorca”. I tampoc aportarà recursos suficients per a fer front a àrees tan estratègiques com el benestar social o el transport terrestre.

De forma sintètica, el PSM Més per Menorca destaca tres gran dèficits del nou sistema de finançament:

1. MENORCA REBRÀ QUASI 3 MILIONS D’EUROS MENYS EN CONCEPTE DE SERVEIS COMUNS.

Menorca, amb el nou sistema de finançament, rebrà menys recursos que el 2012. El 2012 va rebre per a les competències homogènies 25.697.450 euros i 3.000.000 euros en concepte de bestreta, que fan un total de 28,7 milions d’euros. El 2014 rebrà 25.847.615 euros. La diferència és de 2.849.835 euros.

No contemplar les bestretes en l’any base 2012, que el mateix Govern havia inclòs en la llei de pressupostos de la CAIB, és una estafa. El PP s’aferra a qüestions comptables per amagar decisions polítiques que afecten greument Menorca.

2. AMB EL NOU SISTEMA MENORCA REP MENYS ARA I REBRÀ ENCARA MENYS EN EL FUTUR.

Les noves fórmules de redistribució dels recursos atorguen menys pes als costos fixes i a la doble insularitat. Per açò, Menorca el 2012 dels 208 milions de massa homogènia rebia 25.7 milions; i ara, el 2014, amb les noves fórmules rebrà 22.3 milions. O sia, 3.340.000 euros menys. Açò no serà així gràcies a la correcció de les garanties de mínims que ens deixaran el 2014 en 28.847.615. En qualsevol cas, Menorca passa de rebre el 12.35% dels recursos prevists per als consells al 10.74%. Però l’IMPORTANT és una altra cosa, i és que a partir d’ara, tots els nous recursos que s’afegeixin per a millorar el finançament mínim fixat al 2014 es repartiran d’acord amb les mateixes fórmules, i per tant Menorca sempre rebrà molts menys recursos pel poc pes de les variables de doble insularitat i costos fixes.

Dels 208.129.505 euros de l’any base 2012:

Menorca 25.697.450

Eivissa 27.429.039

Formentera 3.460.270

Mallorca 151.542.744

Amb les noves fórmules, amb el nou sistema, recalculant simplement els 208.129.505 euros:

Menorca 22.356.574, o sia 3.340.000 menys

Eivissa 356.551 menys

Formentera 436598 menys

Mallorca 4.134.026 més

3. NO ES RESOL EL DOBLE SISTEMA DE FINANÇAMENT.

El projecte de llei de nou sistema de finançament dels consells ni resol ni evita la doble via de finançament de les competències pròpies dels consells insulars. La situació actual que afecta per exemple al transport terrestre, o que afectarà previsiblement a la promoció turística, on la competència a Mallorca és assumida i finançada a través del pressupost del Govern autonòmic (sempre més flexible i adaptable a nous increments), i a la resta d’illes és finançada a través de la llei del finançament de consells, amb recursos limitats i molt poc flexible. Els resultats són constatables: per fer un Palma-Inca en autobús tenim un bitllet senzill de 3.25 euros, mentre que per fer la mateixa distància, Maó-Ciutadella, pagarem 5.10 euros. Per fer el Palma-Inca el ciutadà té 5 vegades més freqüències que qui vol fer el Maó-Ciutadella, sense tenir en compte el tren, clar. I un darrer detall: la franja horària del Maó-Ciutadella és 3 hores menys extensa que a Mallorca, amb horaris de sortida a primera hora (7:45 hores) i darrera hora (10:15 h) absolutament inadequats.