Article opinió – Marc Riera – “El Port de Fornells, de les intencions als fets…”

La setmana passada, la senyora Armengol, en seu parlamentària, va contestar a una pregunta del diputat de Més per Menorca, Josep Castells, relativa al Port de Fornells. Va afirmar que tant la Corporació Municipal de l’Ajuntament des Mercadal com la Junta Local de Fornells varen votar a favor per unanimitat del projecte bàsic del Port de Fornells. Això és mentida i només cal repassar les actes dels diferents plens.

El resultat de la votació de la Junta Local de Fornells es va produir el mes de juliol del 2018 i el seu resultat va ser: 3 vots a favor del PSOE, 1 abstenció de l’Entesa i 2 vots en contra del PP. Tenint en compte que la Junta estava composada per sis membres, en cap moment va tenir el suport per unanimitat com afirma la senyora Armengol.

És més, el primer punt parlava d’estudi d’alternatives que mai es van estudiar. Ports IB va continuar amb la idea de construir l’edifici tot i saber que estava a punt de recuperar les cases del Carrer Governador.

Per què no es van incloure aquestes edificacions en el projecte?

Està justificada la construcció d’un edifici de nova planta tenint-ne d’existents?

Pel que fa a l’acta del Ple de l’Ajuntament des Mercadal de dia 25 de Juliol de 2018 la votació del tercer punt va ser la següent:

“Assumir íntegrament l’informe tècnic municipal emès en relació al projecte bàsic de reforma integral del Ports de Fornells, Fase II, el qual es remet adjunt de forma digital, i sol·licitar a Ports que abans de que es tanqui definitivament la redacció del projecte executiu de la fase II es facin unes reunions de coordinació i seguiment per tal de donar una adequada solució consensuada entre les dues administracions, i en absència del Pla d’ús i gestió, disposar de criteris d’ordenació i ubicació, tan portuaris com no portuaris (…).”

El que queda ben clar de la votació és que el projecte havia de ser consensuat entre les dues administracions i NO ha estat així. De fet, des del moment en què Ports va continuar amb la idea de seguir amb la mateixa línia del projecte, s’han aprovat un seguit de mocions en contra de construir un edifici de nova planta damunt de la zona des Pla, tenint en compte, que Ports IB disposa de les cases del carrer Governador.

La setmana passada, Ports IB, va  treure a concurs la gestió d’aquest bar restaurant al carrer Governador de Fornells sense el preceptiu informe urbanístic municipal, sense ser debatut prèviament per la Junta Local de Fornells o pel ple municipal de l’Ajuntament des Mercadal i amb més de 750 signatures en contra recollides per l’Associació de Comerciants de Fornells.

Senyors i Senyores del Govern Balear, vostès saben que ni l’edifici d’equipaments a la zona del Pla ni la cantina al carrer Governador han estat aprovats per unanimitat en la Junta Local de Fornells ni al ple de l’Ajuntament des Mercadal. Deixin d’afirmar que han consensuat la totalitat del projecte, escoltin al poble, aprofitin els edificis que tenen i deixin de construir-ne de nous a primera línia de la mar!