Bauzá abusa de la llei per afavorir electoralment al PP

“La llei posada al servei de l’interès molt particular”

Nel Martí: “Bauzá posa la llei al servei dels seus grups de pressió per obtenir un rèdit electoral”

La pràctica de Bauzá de modificar lleis a través d’altres lleis que no tenen res a veure és un abús; un abús legislatiu, que genera inseguretat jurídica, posat al servei del benefici electoral, del sectarisme, i de l’amiguisme. Bauzá ha posat en marxa una bateria de modificacions normatives per contantar als seus grups de pressió i premiar als seus fidels. Exemples?:

1. A través d’una esmena del PP a la Llei d’ordenació farmacèutica es modifica la Llei de pressuposts de la CAIB per a eliminar la suspensió del decret llei de museres urgents, que afectava al complement de carrera professional dels metges.

20141218

2. A través de l’esmena a la totalitat a la proposició de llei del PSOE sobre transparència i bon govern, esmena que ara serà el text que es tramitarà, s’amplien els alts càrrecs que es puguin beneficiar del complement conegut com a nivell 33.

3. A través del Decret de desenvolupament de la Llei de coordinació de les policies locals, que encara no s’ha adaptat a l’Acord de la Comissió Bilateral Estat-CAIB, es proposa un nou barem per a valorar els concursos que premia a l’actual Director General d’Interior. Cal recordar el nefast antecedent de modificar la llei de coordinació policial per tal de fer que la designació del cap de policia no segueixi un criteri professional sinó discrecional, i que ho pugui ser qualsevol agent del cos tot independentment de la categoria i formació; modificació aquesta que beneficiava al DG, Sergi Torrandell, tal com ell mateix va reconèixer. El Grup MÉS ho va denunciar, i el Govern va retirar la proposta.

4. A través d’una esmena que presenta el PP al Projecte de llei de Mecenatge Cultural es pretén modificar l’article 28 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l’any 2015. S’afegeix un paràgraf a l’apartat 2 de l’article 28 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l’any 2015, amb la redacció següent:

No obstant l’anterior, en el cas de personal docent de centres concertats que abans de l’entrada en vigor de la llei de pressuposts, vengués desenvolupant globalment en nivells concertats, una jornada superior al límit de 24 hores setmanals , d’acord amb el març normatiu vigent fins aquella data, es continuarà finançant la seva jornada íntegra fins a un límit màxim de 32 hores setmanals. No es podrà incrementar en cap cas aquest finançament, si amb posterioritat s’augmentàs globalment la jornada del docent afectat en un o diversos centres. Ara bé, si aquests docents redueixen la seva jornada laboral global i, en conseqüència, es minva proporcionalment el seu finançament públic, no es podrà tornar a incrementar posteriorment aquest finançament, llevat del cas que la reducció ho fos per davall de la jornada de 24 hores lectives setmanals i l’augment no suposàs superar globalment aquest límit.

5. Etc, etc.

En el darrer cas, es tracta d’una mesura per a beneficiar estrictament a un grup de treballadors d’USO, concretament als que abans de l’entrada en vigor de la Llei de pressupost feien entre 24 i 32 hores. La resta de treballadors que s’hauran d’ajustar a les 24 hores. Una mesura il·lògica i insolidària amb la resta de treballadors, ja que una jornada de 32 hores impedeix que es facin noves contractacions.

Es tracta, en definitiva, d’una esmena sobre educació que res no té a veure amb el mecenatge i que pretén rectificar la limitació de la jornada lectiva dels professors de la concertada a 24 hores que introduïren els pressuposts per fer cas d’una advertència de la Sindicatura de Comptes el 2013, que en l’informe sobre la gestió dels concerts educatius a les Illes detectà 58 docents que feien feina simultàniament a més d’un centre concertat i que sobrepassaven les 24 hores setmanals establertes. Amb la limitació inclosa en els pressuposts es donava també resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que, en sentència favorable al recurs d’USO, posava de manifest la falta d’una normativa específica sobre aquesta qüestió.

La rectificació que es vol introduir amb l’esmena del PP crida l’atenció perquè incrementa amb 8 les hores lectives setmanals, fet que suposa que els més de 42 professors que actualment es troben en aquestes circumstàncies facin més hores i ocupin així una feina que podria ser ocupada per altres docents.

MÉS no donarà suport a l’esmena del PP per a modificar la Llei de pressupost i beneficiar a un petit grup d’USO en perjudici del conjunt de treballadors de l’escola concertada, i a més demanarà al grup popular que la retiri.

El PP utilitza la majoria absoluta per actuar deslleil·lment i antidemocràticament.

El PP, amb majoria a les meses de les comissions permanents, no té cap problema en donar tràmit a les esmenes que presenta el seu grup, encara que no tenguin res a veure ni amb el títol ni amb l’articulat de la llei. L’exemple més abusiu podria ser la llei de mecenatge i l’esmena impulsada per USO, o la pròpia llei de mecenatge que inclou una disposició addicional per a modificar el cànon de sanetjament d’aigües.

En canvi, la mateixa majoria del PP impedeix que es tramitin esmenes de MÉS que afecten a la llei electoral dels consells insulars, en la tramitació de la reforma de la llei electoral de les Illes Balears. “Açò és sectarisme”, considera Nel Martí.