“Bauzá ha creat un caos legislatiu que genera inseguretat jurídica”

Pels menorquinistes Bauzá és molt dur amb el compliment de la llei per part dels ciutadans i massa considerat amb les seves lleis nyap

Des del PSM Més per Menorca afirmem que mai una comunitat autònoma havia estat governada amb tantes lleis sotmeses a advertiments d’inconstitucionalitat i conflictes competencials no resolts. Des que governa Bauzá nou han estat les comissions bilaterals de cooperació entre l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les quals s’acorden modificacions, derogacions o interpretacions de l’articulat de les lleis autonòmiques afectades. D’aquestes nou comissions, set es van resoldre acords que contemplen compromisos del

Tribunal Constitucional

Govern de les Illes Balears que encara no s’han executat. Només s’ha resolt l’advertiment d’inconstitucionalitat que afectava la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de les IB, a través de les corresponents modificacions incloses a la Llei General de Pressupotos de la CAIB del 2013. Un altre advertiment fet per l’Estat, que afecta a la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de la CAIB per a l’any 2014, encara no ha estat resolt ni la corresponent comissió bilateral (Resolució del 4 d’abril de 2014) ha publicat la seva resolució.

Així idò, set lleis (que es relacionen en el quadre adjunt) impulsades pel Govern de les Illes Balears, avui vigents, contenen articles que han de ser derogats o modificats o reinterpretats (a través d’algunes normes de desenvolupament) d’acord amb les resolucions de les comissions bilaterals corresponents. Cal recordar que aquestes comissions tenen per objecte resoldre les qüestions d’inconstitucionalitat detectades per l’Administració de l’Estat que, en cas de no resoldre’s, arribarien al Tribunal Constitucional en forma de recurs interposat per l’Estat central. Així ho explica el Govern de l’Estat, tot i que el Govern de Bauzá, arran de la denúncia sobre els 24 articles inconstitucionals de la Llei de pesca, ho vulgui amagar o disfressar:

“La primera regulación con rango legal de las Comisiones Bilaterales de Cooperación se produce mediante la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. El artículo 5.2 de la misma define aquéllas como órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma. Su creación se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su régimen.

Estas Comisiones recibieron un impulso decisivo con la reforma del artículo 33 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, que les atribuye la finalidad de evitar el planteamiento de conflictos ante el Tribunal Constitucional.”

El diputat Nel Martí ha remarcat que els acords de la comissió, assumits per l’Estat i pel Govern de les Illes Balears, posen de manifest el reconeixement per part de l’Executiu autonòmic de què els articles afectats entren en conflicte amb normes de rang superior, i que per tant vulneren el marc constitucional.

Indiquen també que el més greu de tot és que cap de les lleis afectades ha estat objecte encara de cap modificació, amb la corresponent tramitació legislativa, per adequar-la als acords de la comissió bilateral. En lloc d’açò, el Govern opta per tancar els ulls i aplicar les lleis a mitges, deixant d’aplicar -en lloc de modificar- els articles reconeguts com a inconstitucionals.

Adjuntam els BOE afectats i un quadre amb totes les irregularitats que es denuncien:

1 BOE-A-2013-6603

2 BOE-A-2013-6602

3 BOE-A-2013-9987

4 BOE-A-2014-8721

5 BOE-A-2014-5623

6 BOE-A-2014-5624

7 BOE-A-2014-3829

9 BOE-A-2014-8720

Quadre resum acords comissions bilaterals