El Govern Bauzá incompleix la seva pròpia Llei de policies

“El Govern és el primer en incomplir la llei -de policies locals- que ell mateix va impulsar”

La Llei de Coordinació de les Policies Locals es va publicar al BOIB el 30 de juliol del 2013, i entrava en vigor 20 dies després d’aquesta publicació. És a dir que la seva vigència s’iniciava dia 19 d’agost del 2013. Ahir es complia un any, per tant.

policia local

Segons la Disposició final primera de l’esmentada llei, Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals, el Govern té un any de termini per a dictar les disposicions per al seu desplegament i la seva aplicació. L’any es compleix dia 19 d’agost del 2014, aquest estiu, amb la qual cosa la llei ni es compleix ni s’ha desplegat. I el pitjor de tot, impossibilita als ajuntaments a desplegar i actualitzar, d’acord amb la llei vigent, els seus reglaments.El desplegament és imprescindible perquè, entre d’altres, els ajuntaments puguin actualitzar els reglaments de la seva policia local, avui caducats. Així ho recull també la Disposició final segona de la Llei 4/2013.

Disposició final primera
Desplegament de la llei
Es faculta el Govern de la comunitat autònoma perquè,en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, dicti les disposicions que requereixin el seu desplegament i la seva aplicació.

Disposició final segona
Reglaments de policia local municipal
En el termini màxim de dos anys a partir de la data en què la comunitat autònoma hagi acomplert el que estableix la disposició final primera d’aquesta llei, els ajuntaments de l’àmbit territorial de les Illes Balears que tenguin cossos de policia local han d’aprovar o, si escau, adaptar, una vegada negociats amb els sindicats, els reglaments de policia local de conformitat amb les previsions d’aquesta llei.

La redacció de la Disposició final primera és tant taxativa que per al desplegament de la Llei s’haurà de tramitar una nova modificació, això és una llei de modificació de la Llei 4/2013 aprovada fa només un any.

Per al diputat del PSM Més per Menorca, Nel Martí, la nova llei de policies locals, impulsada pel PP, no ha contribuït ni a l’estabilitat ni a una major seguretat. Ans el contrari, ha generat inestabilitat i inseguretat. Aquest any hi ha menys policies que el 2013, i les plantilles són més inestables. Aquest estiu ens trobam en més cassos que mai de policies que treballen 2 o 3 setmanes i canvien de municipi per aconseguir treballar més temps.

Aquesta inestabilitat l’ha generada la nova llei de policies en suprimir, sense cap pla d’estabilitat, a les policies turístiques; i també la reforma autonòmica de la llei de funció pública del PP que permet a un funcionari sol·licitar una excedència per fer feina a una altra administració de forma interina, sense necessitat d’haver d’estar dos anys com a mínim en aquella situació.

A tot açò cal afegir-hi la difícil situació en la qual es troba la Llei de coordinació de policies locals, que va objecte de negociació en una Comissió Bilateral Estat-CAIB amb acords que modifiquen varis dels seus articles que a dia d’avui encara no s’han aplicat, amb la qual cosa la Llei és vigent tot i els seus articles inconstitucionals.