Demanam la redacció d’un Pla Estratègic de subvencions i ajuts de l’ajuntament de Ciutadella

És imprescindible assegurar que totes les entitats estan en igualtat de condicions i potenciar l’eficàcia, l’eficiència i la transparència en la concessió de subvencions.

Pel PSM Més per Menorca les entitats formen part del conjunt del projecte de ciutat i la seva participació, la seva feina, els recursos que ofereixen i les respostes que donen a un ventall amplíssim de necessitats, de voluntats, de projectes de moltes persones és fonamental i per açò, des de l’ajuntament s’ha de recolzar , si és necessari també econòmicament, a aquest teixit associatiu com a pilar de la nostra ciutat que és. Però entenem que totes les entitats han d’estar en igualtat de condicions i no hi ha d’haver un greuge comparatiu entre elles.

Equip govern

Ara bé, sembla que l’equip de govern de l’ajuntament de Ciutadella no comparteix amb el PSM Més per Menorca aquest criteri d’equitat entre les diferents entitats culturals de Ciutadella.

Per posar uns exemples, aquest estiu hem vist com la programació del 42è festival de música d’estiu, un dels referents culturals de l’estiu a Ciutadella, organitzat per JJMM de Ciutadella ha quedat reduït al mes d’agost i una de les raons principals d’aquesta reducció és la manca de suport de les administracions públiques. L’ajuntament de Ciutadella dedica a aquest esdeveniment cultural 0€ i tan sols va col·laborar mínimament en el concert, organitzat per JJMM, del Sis de Ponent a la plaça dels Pins.

El premi Born de Teatre , que aquest any 2014 ha arribat a la 38ena edició és un dels més prestigiosos premis que fomenta la creació teatral i el seus creadors i que ha esdevingut un estendard cultural per Ciutadella i per Menorca. Idò, l’ajuntament de Ciutadella ha deixat reduïda la seva aportació a uns 6.000€.

A la majoria d’entitats culturals, l’ajuntament ha fet aportacions nul·les per a poder dur a terme les seves activitats.

En canvi, l’ex batle Josep M. De Sintas i el seu equip de govern van decidir aportar 5.000€ per finançar el viatge d’una entitat cultural a Barcelona. En el ple del passat mes de juny, el PSM Més per Menorca demanava a l’ex batlle José M. De Sintes per la notícia apareguda al diari Menorca relativa a aquest finançament i l’exbatlle ens va confirmar que s’havia aportat 5.000€ per la realització d’aquest esdeveniment i les raons no eren altres que era una activitat puntual especial i destacable i que estaria finançada per amb una partida de 2.500€ de protocol i una altra de 2.500€ de cultura.

Segons teníem entès, en el pressupost de l’ajuntament de l’any 2014 no apareixien partides relatives a finançar o subvencionar activitats culturals, esportives, juvenils,…. Així es va acordar en el pla de sanejament aprovat per tots els grups municipals, tot i que el PSM Més per Menorca ja va manifestar el seu desacord en aquest punt.

A més l’equip de govern ha reiterat en moltes ocasions que la situació econòmica de l’ajuntament no permet recolzar econòmicament les activitats realitzades per les entitats de Ciutadella però veiem que a algunes sí i altres no, a conveniència de l’equip de govern i sense criteris objectius, més que el seu propi criteri. Quan li ha interessat l’equip de govern del PP a Ciutadella ha trobat partides econòmiques per tal de finançar aquestes activitats.

Des del PSM Més per Menorca pensam que és molt important que s’estableixi una previsió de l’activitat subvencionadora de l’ajuntament de Ciutadella per fomentar activitats d’interès general, concretant-se els objectius i el que es pretén amb la seva aplicació, els costos,les fonts de finançament etc, per assegurar la màxima transparència així com donar les mateixes oportunitats a totes les entitats.

Per tot això, el grup municipal del PSM Mes per Menorca presentarà al ple del mes de setembre una moció per demanar que s’estableixin uns criteris objectius per a subvencionar i finançar activitats culturals, esportives, socials,… detallats en un pla estratègic de subvencions de l’ajuntament de Ciutadella que canalitzi i ordeni el desenvolupament de les actuacions amb matèria de subvencions i permeti fer-ne un seguiment en termes d’eficàcia, eficiència i transparència. A més es demanarà que aquest pla sigui aprovat abans de la redacció dels pressupostos 2015 i que es doni a conèixer a totes les entitats interessades en rebre ajuts de l’ajuntament de Ciutadella.