Bye, bye TIL al pressupost de la CAIB per al 2015

Bauzá no sap que el TIL ha desaparegut del Pressupost de la CAIB per al 2015 i ha estat substituït per un programa de suport “al Trilingüísme”? No ho deu saber quan va pels pobles predicant un TIL nul i previsiblement il·legal

El passat cap de setmana el president Bauzá va afirmar, com ja havia fet altres vegades, que el TIL progressa adequadament, és a dir que “s’està desenvolupat sense cap problema”. Unes afirmacions que mostren molt bé el món irreal en el qual viu Bauzá. En qualsevol cas, l’actualitat de les seves afirmacions tenen a veure en la contradicció entre el dircurs i la principal llei per al 2015, el pressupost de la CAIB. I què diu el pressupost de la CAIB sobre el TIL? Res, o quasi res.

Bauzá

Efectivament, si un cerca “TIL” (Tractament integrat de llengües al pressupost de la CAIB, en les despeses i en les memòries) aquest només apareix una vegada, quan només en la memòria del pressupost del 2014 sortia 9 vegades (pàg. 2, 10, 16, 18, 26×3, 27 i 44). Ara desapareixen totes les referències al TIL, i només es manté en el programa 421H d’Inspecció Educativa quan es referix al “procés d’implantació dels projectes de tractament integrat de llengües als centres educatius”. És a dir, que Inspecció ha de fer el seguiment en aquells centres en els quals encara s’aplica un projecte lingüístec fonamentat en el Tractament Integrat de Llengües.

Així, en el programa 421H d’Innovació i formació del professorat, desapareix l’objectiu 23 d'”impulsar la formació relativa al tractament Integrat de llengües” i es substitueix per l’objectiu 14 que diu “Impulsar la formació relativa al Trilingüísme”.

Això sí, apareix un nou programa (inexistent en el press del 2014), el programa 422H de “Suport al trilingüísme” en el qual es diu:

SECCIÓ 13 Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

El Servei que desenvoluparà el programa “Suport al trilingüísme” preveu la continuació en les tasques d’assessorament i de suport als centres educatius amb relació als seus programes i projectes educatius, especialment al projecte lingüístic.

Per una banda, es continuarà amb els estudis de recerca bibliogràfica i la creació de material didàctic i recursos educatius que es posaran a l’abast del col·lectiu docent, en especial dels professionals que imparteixin continguts no lingüístics en llengua estrangera, independentment del projecte lingüístic que apliqui el centre educatiu.

Per altra banda, l’objectiu és donar suport metodologic i crear recursos que ajudin a atendre la dicersitat de l’alumnat (aquests seran tant de caire general com de caire específic per a un determinat grup-classe).

L’any 2015 també ha de servir per crear un servei de prèstec de recursos i material didàctic, tant de material adquirit com de material propi, per facilitar la tasca docent i per establir una retroacció regular administració/professorat per a la introducció d’aspectes de millora, qualitat i adaptació del material.

Cal afegir que el Servei considera adient acompanyar i estar en contacte continu amb els centres en l’aplicació dels seus projectes lingüístics escoltant les seves demandes i inquietuts, aportant recursos, informant sobre la formació en metodologia AICLE, ajudant a desplegar els seus projectes segons la normativa vigent, de manera que s’assegurin els principis fonamentals d’autonomia dels centres, i amb l’objectiu que els alumnes adquireixin una bona competència en les llengües oficials i, almenys, en una llengua estrangera.

A més, es pretén crear i coordinar una xarxa d’intercanvi de recursos i material entre el professorat per fomentar el treball cooperatiu, la interdiciplinarietat i la tasca conjunta que els permeti compartir eines, material i experiències.

TIL
El Servei pretén donar continuïtat al Programa Xarxa d’educació a distància que contribueixi que els alumnes puguin cursar el batxillerat aquelles matèries que realment els interessen i que no podrien cursar al seu centre, amb la qual cosa ajuda a una adaptació dels estudis als interessos i necessitats dels alumnes.

Per finalitzar, al llarg de l’any 2015 s’ha previst la creació d’una revista digital trilingüe amb articles d’interès referents a la temàtica abans esmentada i a l’educació en general. L’objectiu és que esdevengui un referent bàsic per a tots els que es dediquen a impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera als centres docents no universitaris de les Illes Balears, a través de la publicació d’articles i entrevistes de reflexió i anàlisi sobre aquest tema, en un intent de promoure i difondre la investigació i les conclusions en aquest camp.

En definitiva, “o Bauzá no s’ha mirat el pressupost i no sap que el TIL ja és pre-història, o ho sap i es fa el suec per evitar de reconèixer que la seva autopista de l’educació ha estat un fracàs. El pressupost ha adaptat el llenguatge a les sentències del Tribunal Superior de Justícia de les illes Balears, però Bauzá segueix predicant un TIL nul i previsiblement il·legal”, afirma el diputat del PSM Més per Menorca Nel Martí.