Ciutadella, Zona de Gran Afluència Turística a l’hivern o la perversió del llenguatge?

La proposta que l’equip de govern ha presentat al plenari de l’ajuntament de Ciutadella és instar a la DG de Comerç de les Illes Balears a estendre la declaració de zona de gran afluència turística al nucli tradicional de Ciutadella durant tot l’any, deixant fora la resta de municipi i també les zones turístiques, als efectes de l’exclusió de la limitació d’horaris comercials establerta en la llei autonòmica, redactada i aprovada per l’actual govern del PP, de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre.

La Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials modificada en alguns articles pel reial decret –llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures regula que “dins el marc definit per la llei cada comerciant determinarà amb plena llibertat l’horari d’obertura i tancament dels seus establiments comercials de venda i distribució de mercaderies , així com els dies festius de obertura i el nombre d’hores diàries o setmanals en què exercirà la seva activitat”. I que “en l’exercici de les seves competències, correspon a les comunitats autònomes la regulació dels horaris per a l’obertura i tancament dels locals comercials (…)”.

Ciutadella a l'hivern

Aquesta llei estatal és una llei que liberalitza molt l’activitat comercial,i que deixa en mans de les comunitats autònomes la regulació d’alguns aspectes en base a la idiosincràsia de cada una.

En el cas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la llei 11/2014 de 15 d’octubre de comerç estableix restriccions a la llei estatal com és per exemple: l’horari d’obertura i tancament establint un màxim de 90 hores setmanals en dies feiners quan la llei estatal només diu que no es pot restringir a menys de 90 hores o bé indica que el nombre anual de diumenges i altres festius que els comerços poden romandre oberts al públic serà de setze dies quan la llei estatal només diu que el nombre mínim serà de 16 diumenges o festius.

Com que el GB i de l’Estat , governats pel PP, no s’han atrevit a permetre directament l’obertura de les grans superfícies, suposam per allò de voler quedar bé amb tothom i de passar la patata calenta als ajuntaments , han utilitzat la declaració de zona de gran afluència turística com a excusa, amb unes condicions que pràcticament qualsevol ciutat i poble s’hi podria considerar.

Però, des del PSM Més per Menorca , ens demanam: és cert que amb l’actual situació, no hi haurà activitat comercial a Ciutadella? És cert, que en l’actual situació a l’hivern les grans superfícies no poden obrir mai? És cert que Ciutadella, en realitat, és una zona de gran afluència turística (ZGAT) entre l’1 de novembre i el 14 de març?

La resposta a aquestes preguntes és NO. Ens volen fer creure que si no es declara Ciutadella ZGAT, no hi haurà activitat comercial i açò no és cert ni fer-s’hi a prop .

A dia d’avui, la llei permet obrir tots els dies de l’any a uns determinats tipus d’establiments com pastisseries, establiments comercials de venda de premsa, mercats i mercadets, establiments comercials amb una superfície útil d’exposició i venda de fins a 300 m2 , les botigues de conveniència, etc.. I per altra banda, i en referència a les grans superfícies, a Ciutadella, i a tots els municipis de Menorca que del 15 de març al 30 d’octubre, estan declarats lògicament com a ZGAT, permet obrir gairebé durant 8 mesos a l’any, 7 dies a la setmana fins a les 22:00h i de l’1 de novembre al 14 de març, que no està declarat ZGAT, permet obrir 6 dies a la setmana fins les 22:00h més els 6 diumenges i festius, que durant aquest període, estableix el Govern de les Illes Balears . Per tant, esteim xerrant que sense declarar la ZGAT,entre l’1 de novembre i el 14 de març, a Ciutadella es podrà tenir activitat comercial completa a les grans superfícies, com a mínim, uns 350 dies dels 365 dies que té l’any. En definitiva, per a l’any 2015, estem xerrant que només durant uns 10 diumenges o festius no es podran obrir les grans superfícies.

A més si es dóna el cas que hi hagués una circumstància especial a la qual assistissin a Ciutadella gran afluència de visitants per un esdeveniment esportiu, congrés, trobada, etc. , es pot demanar al govern que permeti obrir excepcionalment ja que la llei a l’article 18 .4.diu: “amb caràcter excepcional, l’òrgan competent en matèria de comerç pot autoritzar, amb prèvia consulta a la Comissió Interinsular Assessora de Comerç, l’obertura dels establiments comercials al públic en diumenge o festiu quan concorrin circumstàncies especials que suposin una significativa major afluència de visitants” . És a dir, si és produís una gran afluència real i puntual de persones, es pot demanar al GIB que permeti obrir a aquestes grans superfícies a Ciutadella.

En quan a si Ciutadella és o no una zona de gran afluència turística (ZGAT) entre l’1 de novembre i el 14 de març, podem dir que si ens atenem als requisits de la llei de comerç ho pot ser, però si ens atenem a la realitat de cap manera ho és.

Així per exemple: A Ciutadella hi ha una concentració suficient de places o allotjaments turístics o de segones residències? Sí , però moltes d’elles tancades en aquesta època i a diferència de l’estiu no hi ha un increment de residus sòlids urbans, ni de demanda energètica, ni de demanda d’aigua , ni increment de les vendes al comerços,la qual cosa demostra que no hi ha una afluència massiva de visitants.

A Ciutadella s’hi celebren grans esdeveniments esportius o culturals de caràcter autonòmic, nacional o internacional? De cap manera els esdeveniments que habitualment es desenvolupen no desplacen a Ciutadella gran afluència de seguidors ni d’equips. Els equips de futbol que militen a la 3a divisió o els juvenils Balears o l’equip de SLLF de Volei no desplacen pràcticament cap aficionat a Ciutadella i els esportistes juguen i se’n van.

I així podríem seguir analitzant cada un dels requisits que estableix la llei per poder declarar Ciutadella Zona de Gran Afluència Turística i veuríem que realment Ciutadella no ho és entre l’1 de novembre i el 14 de març.

Per tant, l’activitat comercial a Ciutadella està permesa i garantida pràcticament tots els dies de l’any sense necessitat d’enganar ni pervertir el llenguatge com fa la llei per declarar zones de gran afluència turística. No creieu que si Ciutadella o qualsevol altre poble de Menorca fossin ZGAT en temporada baixa, ja s’haurien augmentat les freqüències del transport aeri i marítim amb Menorca facilitant el desplaçament als residents i visitants? On són aquests turistes que visiten l’illa en aquestes dates? No enganem més als ciutadans.

En un altre moment, si es vol, podem xerrar des de la globalitat reflexionant a més sobre el model de ciutat que volem, sobre els consumidors, els petits i grans comerciants, els treballadors, etc. però aquesta no era la proposta que es duia a ple.