Proposam que la llei de transparència també fiscalitzi els partits polítics

Des del PSM Més per Menorca proposam que la llei de transparència també fiscalitzi els partits polítics

Altres propostes són que els documents, acords i vots emesos en el Consell de Govern siguin públics, i que les comissions de serveis també es publiquin

El PSM Més per Menorca (Grup Parlamentari MÉS) ha registrat les esmenes a la proposició de llei sobre transparència, bon govern i bona administració presentada pel PSOE, i que el Parlament per unanimitat va acordar tramitar.

El Grup MÉS ha presentat 6 esmenes referides a:

Captura

– Ampliar els efectes de la llei a partits polítics;

– Que els texts legislatius refosos siguin objecte de dictamen del Consell Consultiu, i validats pel Parlament;

– Que els texts reglamentaris consolidats hauran de ser objecte sempre d’informació i audiència públiques;

– Incloure les comissions de serveis en la publicació al Portal de Transparència; i

– Que els documents, acords i vots del Consell de Govern siguin públics.

Val a dir, respecte d’aquest darrer punt, que la llei 4/2001 del Govern de les Illes Balears estableix que:

c) Els documents que es presentin a les reunions del Consell de Govern tenen caràcter reservat i secret, llevat que el mateix Consell de Govern acordi fer-los públics. El mateix caràcter tenen les deliberacions del Consell de Govern, així com les opinions i els vots que s’hi emetin (…)

Des del PSM Més per Menorca proposam capgirar la lògica dels actuals Consell de Govern i que siguin “públics” tots els documents, acords i vots, excepte aquells que de forma justificada hagin de ser reservats. En qualsevol cas, aquesta reserva mai podrà afectar a la tasca de control del Parlament.

Per al diputat del PSM Més per Menorca Nel Martí “és hora de capgirar la lògica dels governs, i fer que la transparència i donar comptes formi part del dia a dia de tot allò públic”. Per a Martí, no podem oblidar que transparència i corrupció segueixen camins inversament proporcionals, i que precisament la manca de transparència dels partits ha estat la causa de múltiples casos de corrupció.

 

Esmenes a la proposició de Llei de Transparència

1. Esmena d’addició al punt 1 de l’article 2 (Àmbit d’aplicació), on s’afegeixen els apartats:

“h) Els partits polítics amb representació institucional.”

 

2. Esmena d’addició a l’article 99 (Funcions de l’Oficina de Transparència), on s’afegeix un punt:

“Vetllar pel compliment de la llei pel que afecta als partits polítics, en especial els comptes generals i electorals, contractes, retribucions i patrimoni dels ens. Aquesta tasca es desenvoluparà, si així ho considera l’Oficina, de forma coordinada amb la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes.”

 

3. Esmena de modificació al punt 1, sense tocar subapartats., de l’article 53 (Transparència en el proveïment de llocs de feina), que dirà:

“S’han de publicar en el Portal de Transparència i Participació Ciutadana, els procediments de provisió de llocs de feina de lliure designació i de comissions de serveis, de selecció de personal directiu i de personal laboral d’alta direcció. Com a mínim s’ha de donar publicitat a: “

 

4. S’afegeix una nova disposició addicional, que diu:

“D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i  l’article 82.6. de la Constitució Espanyola, que estableixen que per a l’elaboració de texts refosos a través d’una delegació legislativa es podran introduir fórmules addicionals de control, s’introdueix, com a mesura que millora els mecanismes de transparència i control,  que el text refós elaborat pel Govern a través de la delegació legislativa haurà de ser validat pel Parlament, previ dictamen favorable del Consell Consultiu.”

 

5. S’afegeix una nova disposició addicional, que diu:

“Per a l’elaboració de texts reglamentaris consolidats s’haurà de seguir, tal com estableix la Llei 4/2001, de 14 de març, del govern de les Illes Balears, el procediment ordinari previst, sense la possibilitat d’introduir procediments simplificats, i en tot cas complint sense excepció amb els tràmits de informació i audiència pública, amb l’informe de la secretaria general sobre l’adequació i coherència del contingut i amb el dictamen del Consell Consultiu referit tant al contingut com al procediment utilitzat per a crear el nou text reglamentari.”

 

6. S’afegeix un nova disposició final, que diu:

“Es modifica la lletra c) l’article 16 des llei 4/2001, de 14 de març, del govern de les Illes Balears, que queda de la següent forma:

c) Els documents que es presentin a les reunions del Consell de Govern tindran la consideració de públics, excepte quan el propi Consell de Govern acordi de forma justificada declarar-los reservats. En cap cas emperò la reserva pot afectar als diputats del Parlament de les Illes Balears en el seu exercici de control a l’Executiu. Els acords i els vots emesos en el Consell de Govern tenen caràcter públic.”