Compareixença sobre la desratització a l’Hospital Mateu Orfila

El proper dijous dia 6, a la Comissió de Salut, es tractarà aquesta petició formulada pel PSM Més per Menorca perquè el conseller Sansaloni expliqui amb tot detall els informes fets per l’empresa de desratització, en els quals es posa de manifest la presència de rates als quiròfans, fet que tant el gerent de l’Hospital Mateu Orfila com el conseller de Salut van negar inicialment.

2.- Debat i votació de l’escrit RGE núm. 9372/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del conseller de Salut, per tal d’informar sobre la clausura d’un quiròfan a l’Hospital Mateu Orfila per la presència de rates.

El PSM Més per Menorca vol saber si fets com aquests es deuen al retall pressupostari de l’Àrea de Salut de Menorca, i quines sactuacions ha pres el Govern per evitar situacions com aquestes.

Per tal que aquesta compareixença es dugui a terme es necessita el suport del PP.