Contra la privatització d’AENA i a favor de la reglamentació i promoció turística dels consells

Instam Bauzá perquè presenti un recurs davant el Tribunal Suprem per tal de paralitzar el procés de privatització d’AENA, que suposa un espoli i impossibilita la cogestió dels nostres aeroports

El PSM Més per Menorca ha presentat una moció, que serà debatuda en el proper plenari (de dimarts dia 17 de febrer) del Parlament de les Illes Balears, perquè el Govern elabori, de forma conjunta amb els sectors implicats i la societat civil organitzada, un pla estratègic que aposti per un turisme al servei d’una prosperitat compartida, respectuós amb el territori i respectuós amb les ànies d’autogovern de cada una de les illes.

NO a la privatització d'AENA

En la moció també es reclama l’aprovació del reglament d’aplicació de la Llei de Turisme, un reglament que des del PSM Més per Menorca sempre s’ha defensat que l’havien de fer els consells insulars. En qualsevol cas, si el Govern creu que jurídicament té la potestat i políticament la voluntat de desenvolupar un reglament-marc, de mínims, en la reglamentació de la Llei, que ho faci, “però que ho faci ja”, diu el diputat Nel Martí, “per tal que la reglamentació insular pugui ser una realitat el més prest possible”.

Martí també remarca la necessitat d’obrir el debat social sobre el lloguer turístic. El PSM Més per Menorca defensa que la regulació que ha fet el Govern de l’alquiler vacacional ha estat restrictiva i arcaica, impedint la regulació del lloger turístic dels pisos que és una realitat a les Illes. En aquest sentit val a dir que comunitats com Canàries o Catalunya ja ho han fet.

En la moció es reiteren altres punts, com la regulació del tot inclòs, la transferència de la promoció turística als consells i la defensa d’una AENA pública. Aquests són els punts literals de la moció:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que l’increment en el nombre de turistes anuals que visiten les nostres Illes no va acompanyat de millores en els indicadors de desigualtat, pobresa i precarietat.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar una estratègia per un millor turisme, feta des del diàleg i el consens amb el màxim d’agents socials i econòmics, i que posi la nostra principal indústria al servei d’un projecte de prosperitat compartida, a partir de reconversió del sector i l’establiment de sinèrgies amb altres sectors de l’economia productiva, com la indústria, l’agricultura i la innovació.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a tractar tots els sectors econòmics per igual, sense que els interessos d’un sol sector passin per damunt dels de la resta ni s’afavoreixi la competència deslleial.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aprovar immediatament un Reglament d’aplicació de la Llei del Turisme que corregeixi els aspectes més desreguladors de la Llei del Turisme i compensi el tracte de favor al sector hoteler per damunt de la resta d’empreses turístiques.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a obrir el debat social i econòmic sobre el paper del lloguer turístic, amb l’objectiu de regular aquesta activitat existent i inserir-la en l’estratègia turística de la comunitat.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a desplegar una fiscalitat justa i responsable amb el nostre entorn, que gravi les externalitats del sector turístic i permeti la reinversió i restauració de les zones turístiques madures, en la perspectiva d’un turisme responsable i sostenible.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a què estableixi mesures perquè els bons indicadors del negoci turístic es tradueixin en millores socials i laborals, com ara atorgant una puntuació raonable a l’augment de personal que hauria d’acompanyar l’augment de categoria dels establiments turístics.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a regular el “tot inclòs” o pensió completa integral, establint condicions com ara l’apertura mínima de 9 mesos a l’any per als establiments que vulguin acollir aquesta mena de paquets; la introducció de quotes de producte local als menús; o la possibilitat d’incorporar serveis no hotelers als paquets, que beneficïin les empreses de l’entorn.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a què presenti un recurs davant el Tribunal Suprem per tal de paralitzar el procés de privatització d’AENA, pel que suposa tant d’espoli com de negació de qualsevol possibilitat de cogestionar els nostres aeroports.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a cedir definitivament la promoció turística als Consells insulars, i a treballar conjuntament amb les institucions insulars perquè siguem una referència mediterrànea i mundial del turisme sostenible, responsable i de qualitat.