Declaració municipalista davant la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (llei Montoro) i la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local

Aquests darrers dies, i abans del dia 28 de febrer de 2014, molts municipis i molts indrets de la geografia espanyola promouen la defensa de l’autonomia municipal davant algunes ingerències inacceptables de la Llei Montoro, que lesiona l’autonomia local que la Constitució garanteix. Molts d’aquest Ajuntaments han aprovat, en un Ple ordinari o extraordinari, la presentació d’un conflicte en defensa de l’autonomia local, amb la idea de declarar inconstitucionals alguns punts d’aquesta llei.

Així el primer punt, i principal, de la moció diu: “Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Llei 27 /2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre del 2013) d’acord al text que s’adjunta, segons l’assenyalat en els arts. 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional”.

El PSM Més per Menorca valora que la principal conseqüència serà el desmantellament dels ajuntaments tal i com els entenem avui, privant-los de les seves competències més importants, com són l’assistència social o l’ensenyament (especialment en les etapes d’infantil 0-3 i adults). Els ajuntament són, per els menorquinistes, un instrument fonamental al servei de l’estat del benestar, i en aquest sentit el projecte de llei no fa més que avançar en la privatització dels serveis bàsics del benestar.

Efectivament, el projecte de llei preveu que siguin les diputacions, consells insulars i/o les comunitats autònomes les que es facin càrrec de les competències i serveis fins ara exercits pels ajuntaments en l’àmbit de l’ educació i els serveis socials. Açò implica que perilla el futur dels geriàtrics tal i com els coneixem avui, i fins i tot de la pròpia assistència social que sols podran exercir, i encara per delegació, els ajuntaments de més de 20.000 habitants, açò és Maó i Ciutadella. Igualment perilla el futur de les escoletes infantils i de les escoles de música, que poden quedar en mans també del Consell Insular o del Govern balear, quan aquest està subjecte a un pla d’ajustaments que retalla serveis per a reduir el dèficit.

Us adjuntam  la declaració on, de manera amplia, explicam el nostre posicionament i les nostres impressions respecte aquesta llei.

Declaració Municpalista dels regidors i regidores, consellera i diputat del PSM Més per Menorca