Volem que es modifiqui la legislació vigent sobre hidrocarburs perquè es respecti la voluntat de les Comunitats Autònomes

No podem deixar en mans del Govern Central decisions que afecten el nostre entorn

En el Ple del mes de març del Consell Insular de Menorca, així com al Parlament de les Illes Balears, el PSM Més per Menorca presentarà una proposta d’acord per instar el Govern de l’Estat a modificar la legislació vigent sobre hidrocarburs per tal que qualsevol actuació en aquest àmbit requeresqui, a més del preceptiu informe ambiental positiu, l’acord favorable dels òrgans de govern de les comunitats autònomes afectades, en el cas de les Illes Balears, del Govern i dels consells insulars.

Com ja sabem, la societat balear té, avui, una posició unànime en contra de les prospeccions petrolieres a la Mediterrània, posició que no és, en absolut, passiva: la societat civil ha canalitzat la seva indignació i descontent a través de moltes actuacions i iniciatives públiques i els partits polítics de les Illes Balears també han expressat públicament el seu rebuig a les prospeccions.

És evident que tant els projectes de prospeccions petrolieres que ja disposen de l’autorització inicial com els que encara estan en una tramitació prèvia, i que afecten directament o indirectament Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca, tenen una repercussió de primer ordre tant des del punt de vista ecològic com econòmic.

Per això, és raonable que el màxim òrgan de govern de la nostra illa, el Consell Insular de Menorca, pugui ser decisiu a l’hora d’autoritzar aquestes actuacions. No cal oblidar, en aquest sentit, que, segons diu l’Estatut de les Illes Balears, “el sistema institucional autonòmic està integrat pel Parlament, el Govern, el president de la comunitat autònoma i els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera sens perjudici de la seva autonomia constitucionalment garantida”, i s’inclouen, així, els consells insulars com a part del sistema institucional autonòmic en els mateixos termes que el Govern i, per tant, amb plena capacitat jurídica i administrativa.

Com afirma Nel Martí, “ la llei de prospeccions ha de ser més respectuosa amb la voluntat dels parlaments autonòmics i consells. Si hagués estat així, el tema no hagués arribat on estam. Per això és fonamental canviar la llei del 98 perquè es respecti la voluntat dels menorquins, mallorquins, eivissencs i formenterers.”

Segons Maite Salord, “queda clar que la qüestió preocupant i que és el realment important, en el tema de les prospeccions petrolieres (o d’altres combustibles), és que no hi ha una línia entre partits sinó entre territoris, entre Madrid i les Illes Balears. Ja s’ha vist que els partits majoritaris voten una cosa a Madrid i una altra quan són a ca seva. No podem deixar en mans de Madrid decisions tan importants per a Menorca”.