Demanam al ple des Castell que es redacti el Pla Director de Sanejament del municipi des Castell

EL PSM Més per Menorca des Castell, essent conscient de la situació econòmica de l’Ajuntament,  presenten una moció al ple d’aquest dijous dia 31 de Gener per tal de treballar, des del coneixement de la realitat de les necessitats  futures i  des de la planificació,  per a preveure les inversions en infraestructures  de sanejament que marca la “ ley del suelo” , que han de garantir la millora de la qualitat de l’aigua i la seguretat dels ciutadans des Castell  i que,a mig termini pot representar un estalvi econòmic per al municipi.

Simó Ferrando “no demanam fer les obres ara, simplement demanam conèixer la realitat del municipi i les necessitats futures d’inversió,  essent el Pla l’eina bàsica per poder negociar el finançament de les obres  i  planificar aquestes infraestructures per fer-les per trams, al llarg del temps, i a mesura que es disposi de finançament”

Com tothom sap,  el municipi des  Castell és un dels municipis de Menorca que més problemes de contaminació d’aqüífers té i avui, encara hi ha zones turístiques i residencials, que no compten amb  alguns dels serveis que obliga la “Ley del Suelo” i altres normes legals consideren bàsics; ja que en el moment  la llei no exigia que els Plans Parcials i els corresponents Projectes d’Urbanització comptessin, per exemple, amb el servei de depuració d’aigües grises i clavegueram.

Avui, les noves normatives ja obliguen a comptar amb aquest servei i supedita la concessió de les  llicencies d’obra a comptar amb aquesta instal·lació. No obstant això, i donada la crisis econòmica actual i el cost que això suposava, el Govern de les Illes Balears va voler pal·liar aquesta situació diferint en el temps la necessitat de fer aquestes actuacions, retardant l’aplicació de la norma per decret el 2009, i  amb un a llei del Parlament el 2010, on es donava un any de moratòria per a totes les zones. La Llei de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió” va regular algunes exempcions al servei de clavegueram que permetien concedir determinades llicències d’obra i, en el cas que en aquest termini s’hagués redactat un projecte de dotació, s’afegia un altre any. Aquestes exempcions no significaven la no construcció de dits claveguerams sinó la possibilitat de retardar-les en el temps.

En el seu moment, des del PSM Més per Menorca ja vam manifestar que  no compartíem la pròrroga de la moratòria per al clavegueram que va sol·licitar el batle al GIB, donant més importància a donar les llicències de construcció que a la planificació de la xarxa de clavegueram. Problema que ens tornaria a aparèixer en el futur.

Havent passat el primer any, cap de les zones d’es Castell afectades s’ha dotat del servei de clavegueram ni almanco s’ha redactat el projecte de dotació i el termini que dóna la denominada moratòria del 2010 caduca l’agost d’aquest any, i no sabem que passarà. Simó Ferrando ja va manifestar que “ les moratòries per al clavegueram no són la solució i que calen iniciatives responsables i per això,   just prengui  possessió del seu càrrec presentaré la proposta de redacció d’un Pla Director de Sanejament pel municipi d’Es Castell  que permeti fer un  anàlisi de la problemàtica, possibles solucions, temporalització i estudi econòmic, per tal d’aconseguir donar una solució integral i planificar les inversions futures  en infraestructures de sanejament del municipi  i evitar fer petites intervencions d’urgència que, a la llarga, suposen més despesa”.

Els Menorquinsites consideren que  les inversions que es desprenen de la Ley del Suelo són cares, més encara per un Municipi com el des Castell, ja que implicarà obrir tots els carrers de cada zona i canalitzar les aigües cap a una EDAR ja existent, que en molts casos, probablement, serà necessari ampliar la seva capacitat o construir-ne una de bell nou.  “tenim dubtes que  en la situació de crisis actual, un cost tan alt es pugui assumir sols amb les aportacions dels vesins de la zona, i del propi municipi, es per això que la redacció d’aquest Pla, que pot rondar al voltant de 60.000 a 80.000 euro, a llarg termini, pot ser una eina bàsica pes castell, per sol·licitar finançament  i pot significar un  estalvi pel municipis i evitar fer actuacions a cegues”.  Tal i com reconeix Simó Ferrando “no demanam fer les obres ara ,avui no hi ha diners per fer-la, per això mateix, és un bon moment per conèixer la realitat del municipi i les necessitats futures d’inversió. Essent el Pla l’eina bàsica per poder negociar el finançament de les obres amb Govern Central, l’administració autonòmica o insular , o per poder plantejar un projecte conjunt Ajuntament-CIMe als ajuts mediambientals de la Unió Europea, i  planificar aquestes infraestructures per fer-les per trams, al llarg del temps, i a mesura que es disposi de finançament”

Des del PSM més per Menorca es demana responsabilitat i coherència a l’hora d’invertir en infraestructures costoses, alhora que demanam que l’ajuntament pugi planificar mesures per aturar la contaminació progressiva dels aqüífers menorquins.