Demanarem al Ple del Cime que el català segueixi sent requisit pels llocs de secretari, interventor i tresorer

En el pròxim Ple del Consell Insular de Menorca demanarem que el CIM es desmarqui de la croada anticatalanista de Bauzá i continuï demanant el coneixement imprescindible de català per ocupar els llocs de treball de secretari, interventor i tresorer, per la qual cosa s’hauria de modificar, en aquest sentit, el Catàleg de llocs de treball del Consell Insular de Menorca.

Cal recordar que la modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va suprimir, com a requisit per accedir a la funció pública, els coneixement de llengua catalana adequats a la plaça a què s’aspira, tret dels llocs de treball de docents, assessors lingüístics (als quals s’exigeix el nivell C2) i d’informació i atenció al públic (en aquest darrer cas, a més, s’estableix com a requisit el nivell B2).

Dia 18 d’octubre de 2013, el Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar la modificació del Decret 75/1994, de 26 de maig, pel qual s’estableix el barem de mèrits per proveir llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació nacional, per tal d’adaptar-lo a la Llei 9/2012, la qual estableix que el coneixement de la llengua catalana no serà un requisit per accedir als llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria.
Des del PSM Més per Menorca consideram que els secretaris, els interventors i els tresorers de l’Administració local han de conèixer les dues llengües oficials del país, per tal de garantir, de forma oral i escrita, l’atenció a les persones catalanoparlants, cosa que entenem que amb la Llei 9/2012 podria no donar-se.
D’altra banda, no podem obviar el fet que la llengua dels procediments tramitats pel Consell Insular és la catalana i que és imprescindible, per tant, el coneixement d’aquesta llengua per poder fer-ne el seguiment a fi de no entorpir el funcionament normal de la institució.

A més de considerar la Llei 9/2012 una discriminació als catalanoparlants, entenem que es contravé el principi de l’eficàcia que ha d’inspirar el funcionament de les administracions públiques perquè l’Administració serà més eficaç si els funcionaris coneixen i dominen les dues llengües oficials i no només una.

Finalment, cal recordar que l’apartat 2 f de la disposició addicional dotzena de la Llei 9/2012 diu: «f) Per ocupar els llocs de treball en què, ateses les característiques especials de les seves funcions, es motivi que és imprescindible exigir el coneixement d’un determinat nivell de català, la qual cosa es farà mitjançant la relació de llocs de treball», la qual cosa permet que el CIM pugui valorar que, en els llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria es pugui mantenir com a imprescindible el coneixement de la llengua catalana, pròpia del territori.

Com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca al CIM, Maite Salord, “el President Tadeo té una bona oportunitat de demostrar el seu tarannà més moderat i votar a favor d’una proposta que, més enllà de partidismes, és de sentit comú. En quina llengua s’haurien de fer els Plens si secretària i/o interventor no entenguessin el català? En quina llengua s’haurien de redactar els documents –la majoria dels que genera l’administració- que passen per les mans d’aquests càrrecs?  Resulta evident que, si s’aplicàs el que marca la Llei Gornés, suposaria un atemptat gravíssim en contra de la nostra llengua i la seva pràctica desaparició de la institució.