Derogar el decret TIL a través del projecte de llei d’ordenament legal

El PSM Més per Menorca vol que si es tramita el projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la CAIB, aquest inclogui la derogació del Decret 15/2013 del TIL

El PSM Més per Menorca (a través del grup parlamentari MÉS) presentarà una esmena de totalitat al projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la CAIB (RGE 8676/14) perquè, en paraules del diputat Nel Martí, el que pretén és tramitar nous textos reglamentaris, sense haver de passar ni per audiència pública ni per dictamen del Consultiu sobre el contingut de la norma, ni pel control parlamentari. I per aconseguir-ho modifica la Llei del Consell Consultiu sense que aquest s’hagi pogut pronunciar al respecte.

Bauzá i Riera

Efectivament, el projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la CAIB (RGE 8676/14) és, a parer del PSM Més per Menorca, un intent “urgent” per aprovar nous textos reglamentaris -decrets-, via la fusió i consolidació, evitant els procediments establers, tant a la Llei 4/2001 del Govern de les Illes Balears com a la Llei de la bona administració i el bon govern, que aporten garanties, transparència i participació. El Govern no necessitava d’aquesta llei per dur a terme un procés de consolidació de decrets perquè seva és la potestat d’aprovar, modificar o derogar decrets. Això sí, per a fer-ho, tal com marca la legislació esmentada es requereix de: memòria justificativa, estudi de cost i finançament, audiència i informació pública, intervenció dels ens territorials,i informes i dictàmens dels serveis jurídics competents, secretaria general tècnica (sobre la correcció del procediment), Consell Consultiu i altres organismes d’assessorament previst en el marc legal. “I d’açò en saben molt: eliminen el CES i obvien UIB”, afirma Martí.

Bé idò, l’abús que supera tots els límits, és que el projecte de llei que impulsa el Govern Bauzà modifica alhora la Llei 4/2001 i la Llei del Consell Consultiu per introduir un procediment simplificat per aprovar textos consolidats, per als quals només es demana:

Informe de l’Institut de la Dona (proposa adequacions per evitar un llenguatge sexista)

Informe de la secretaria general sobre l’adequació al procediment (sobre el compliment del procediment, sense entrar en si s’ha respectat el contingut o se l’ha modificat)

Consell Consultiu (idem)

És a dir, s’obvia entrar en el contingut (no tindrem cap informe tècnic que garanteixi que el contingut no s’ha modificat) i al Consell Consultiu només se li demana un pronunciament sobre “el compliment efectiu de les limitacions”, però sense entrar en el contingut.

Una modificació de la Llei del Consultiu que, per cert, s’ha fet sense que l’organisme consultiu hagi estat consultat en el tràmit d’audiència del projecte de llei, com bé deixen constància en el Dictamen tots els membres.

En resum, el Govern podria fer decrets consolidats amb nous continguts evitant qualsevol pauta de control, transparència i participació previstes en al llei, i per aconseguir-ho no té miraments en modificar la mateixa llei que ho regula, la Llei 4/2001 i la Llei del Consell Consultiu.

Nel Martí desconfia del projecte de llei presentat. “Per quin motiu s’ha de tramitar per la via d’urgència una llei que incorpora potestats -la de dictar decrets- que són del Govern, que es dóna a si mateix un termini de 6 mesos per elaborar els nous textos des de la publicació de la llei, o sia que, suposant que s’aprovés la llei el mes d’octubre, els textos consolidats s’haurien de publicar abans del mes de maig, amb el Parlament dissolt i les eleccions convocades. I a més amb dubtes de legalitat, ja que en el període esmentat està prohibit que el Govern aprovi noves normes o normes que no són ordinàries”.

Derogació de decrets “obsolets”

El projecte de llei diu que té per objecte “derogar expressament les normes en desús, obsoletes o que han perdut l’objecte o la finalitat a causa de l’evolució del context social, polític o normatiu, o de simple transcurs del temps”. Per al  PSM Més per Menorca, el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, compleix a la perfecció l’objecte del projecte de llei, atesa la sentència del TSJIB que l’anul·la de ple dret i el suspèn en la seva aplicació.

“No hi ha decret més obsolet que aquell que ha estat anul·lat de ple dret, i per tant s’ha de derogar per aportar seguretat jurídica i garanties en la tasca docent”, diu el diputat Nel Martí.